މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު)

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަންވަރު މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޒާއިދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފާޠިމަތު ރަހީމާ

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ނާޡިމް

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ މާޖިދު

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޝަފީޤު

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަބުރޫކް ނަޞީރު

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ތަޢުރީފު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާން

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނާފިޘު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އާމިރު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އަފްރާހް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ހިސާން ހުސެއިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އޭދަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

ޢަލީ ރިޟާ

ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ދާއިރާ ރައީސް