މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު)

ހިސާން ހުސެއިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް