މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ. އަތޮޅު)

މޫސާ މިޔާޒް

ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު އަޝްހަދު

ރ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނާޞިޙް

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޠާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު އަފްލާހް

ރ، އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު އަބްދުލް ރަހީމް

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހަސަން އަލީ

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަބީހާ މުޙައްމަދު

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުސެއިން އިމާދު

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހަައްމަދު އިބްރާހިމް

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން ރަޝާދު

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޝާހިދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ޝާހީން

ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ޛަހީން

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ތާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަރީފް

ރ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް އަބްދުލް ރަޝީދު

ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަހީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ ޢަލީ މަނިކު

ރ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ ރައީސް

ހަސަން އަހުމަދު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ ރައީސް / އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް