އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ. އަތޮޅު)

އިބްރާޙީމް ޖިޙާދު

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އިމްރާން އާދަމް

އދ. ދިގުރަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން

އދ. ދިގުރަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ

ބުންޔާމީން ޙަސަން

އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޚަލީލް

އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ނަޞީރު

އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އައިޝަތު ޖެނިފާ

އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ރައީސް

ރުގިއްޔާ މުޙައްމަދު

އދ މަހިބަދޫ ދާއިރާ ރައީސާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު

އދ މާމިގިލީ ދާއިރާ ރައީސް