އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ. އަތޮޅު)

ހުސައިން ސަމީރު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު މަހްލޫފް

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް / މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް