ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

މުޙައްމަދު އާޠިފް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ރައީސް / މޭޔަރ

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަކުރަމް މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް