ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

މުހައްމަދު އާތިފް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަކުރަމް މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް