ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ. އަތޮޅު)

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަލީމް

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރިޒްވީ

ބިލެތްދޫ ދާއިގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް ރައީސް

މޫސާ އަޙްމަދު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް ރައީސް

މުޙަައްމަދު ޖަލީލު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ