ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ. އަތޮޅު)

އަޙްމަދު ޙަލީމް

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރިޒްވީ

ބިލެތްދޫ ދާއިގެ ރައީސް