ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ. އަތޮޅު)

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުހައްމަދު

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއް ލަތީފް

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ޒަކީ

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހިމް ޡުހޫރު

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މޫސާ ޖަލީލު

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ އަޙްމަދު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަހްމަދު އާދަމް

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙަައްމަދު ޖަލީލު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސިނާދު

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިހުސާން

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢުމަރު ޒާހިރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ފ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން

ފ ނިލަންދޫ ދާއިރާ ރައީސް