ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ. އަތޮޅު)

ސައުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޔައުޤޫބު ޢަބުދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރައޫފް

ވިލިނގިލި ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު ޝާކިރު

ދާންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު ހައިޝަމް

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ ރައީސް