ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ. އަތޮޅު)

އިބްރާހީމް ވަހީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ވަޙީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

މުސްތަފާ މުޙައްމަދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަބީބު ޙަސަން

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަޒީދު ޢަބްދުﷲ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލުޤުމާން ނައީމް

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން އާދަމް

ގއ. .ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ލަތީފް

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޒަޢީމް

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޚަދީޖާ ޝިއުނާ

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ތައުފީޤު

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ނަޖްމީން

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު މުސައްފިރު

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއް ސަމަދު

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ޝަޙީމް

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ރިޔާޒް

ދާންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ އަފީފު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރައޫފް

ގއ ވިލިނގިލި ދާއިރާ ރައީސް