ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ( ގދ. އަތޮޅު)

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާހިމް ނާފިޒް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައީސް

ޒިފްލީނާ ޙަސަން

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް