ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ( ގދ. އަތޮޅު)

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަޝްރާފް

ގދ.ހޯދެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަޔާޒް

ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން މޫސާ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢާމިރު ޢަބްދުﷲ

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާމިނަތު ފަރުޒީނާ

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރައްޔާން ޖަމާލް

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ރިފްޝާން

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހުމަދު ޒާހިރު

ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ފަސީހު އަލީ

ގދ މަޑަވެލި ދާއިރާ

ޒިފްލީނާ ޙަސަން

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޢަލީ ޝާމް

ފަރެސްމާތޮޑާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް