ހިންނަވަރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ / ހިންަނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) އަކީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރެވެ. އިބޫ އަކީ ހިންވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެވެ. އިބޫ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚަބުވެވަޑައިގަތީ 1995 ގައެވެ. އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައާއި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އިބޫ އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.

ފިރާޒް އިސްމާއިލް

ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ