ހައްދުންމަތި (ލ. އަތޮޅު)

އަހުމަދު ޝުހާދު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝަރީފު

ގަމުު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝާކިރު

މާވަށު ދާއިރާ ރައީސް / މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު