ހައްދުންމަތި (ލ. އަތޮޅު)

އަހުމަދު ޝުހާދު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ގަމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޝަރީފު

ގަމުު ދާއިރާ ރައީސް

މޫސާ ސިރާޖު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝާކިރު

މާވަށު ދާއިރާ ރައީސް