ހައްދުންމަތި (ލ. އަތޮޅު)

އަހުމަދު މުޖުތަބާ

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނައީސް

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން އަޝްރަފް

ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޙަލީލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޙަލީލު

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ފައިޞަލް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ލ.ގަން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާމް

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޝާހީން

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޒަކީ

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޔޫސުފް ޢިރްފާން

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުލް މުޙްސިނު މުޙައްމަދު

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ނާފިޛު ޙުސައިން

ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަސްމާއު އަބޫބަކުރު

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް މެންބަރ

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސިޔާމް

ގަމު ދާއިރާ ރައީސް

އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާގު

ލ އިސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް