ހައްދުންމަތި (ލ. އަތޮޅު)

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ގަމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މޫސާ ސިރާޖު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަހުމަދު ޝުހާދު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝަރީފު

ގަމުު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝާކިރު

މާވަށު ދާއިރާ ރައީސް