ފޮޓޯ

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީގެ ކުރިއަށްހުރި ހަރކާތްތައް ރޭވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
ރޭ ހަރުގެގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރޭ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ހަރުގެގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރޭ ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކޮށް ރޭ ބޭއްވި ތަރާވީހުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ޕެރޭޑް އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
1 2 3 4 5 6 7 8 92