މީޑިޔާ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުން ..
ފޮޓޯ: އަނދާ
އެމްޑީޕީގެ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ފެށުން – ވާންކުރާ ޖަގަހަ – ހެންވޭރު ދެކުނު
ފޮޓޯ: އަނދާ
އެމްޑީޕީގެ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ފެށުން – ލ.ގަން (2)… 9 ޑިސެމްބަރ 2010
ފޮޓޯ: އަނަސް
އެމްޑީޕީގެ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ފެށުން – ލ.ގަން (1)… 9 ޑިސެމްބަރ 2010
ފޮޓޯ: އަނަސް
އެމްޑީޕީގެ އަނެއްދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ފެށުން – ގދ.ހޯނޑެއްދޫ … 9 ޑިސެމްބަރ 2010
ފޮޓޯ: އާޒިމް/މޯލާ
މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރަށު ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޖަލްސާ ..09 ޑިސެމްބަރ 2010
މާލޭ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއިން … 22 ނޮވެމްބަރ 2010
މާލޭގައި އަޅާ 350 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .. 10 ނޮވެމްބަރ 2010
ފޮޓޯ އަނދާ
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2010 ގެ ތެރެއިން … 28-30 އޮކްޓޯބަރ
ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން … 30 އޮކްޓޯބަރ 2010
ފޮޓޯ އަނދާ
1 99 100 101 102 103 104 105 107