ޕާޓީގެ ސެކެރެޓޭރިއެޓް

ޕާޓީގެ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ، ޕާޓީގެ ސެކެރެޓޭރިއަޓް އިންނެވެ.

ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއެޓް އެކުލެވިގެންވަނީ:
(ހ) ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (އިދާރީ)
(ށ) ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ)
(ނ) އަމީން އާއްމު އަދި އަމީންއާއްމުގެ ނައިބު
(ރ) އިސް ތަރުޖަމާން
(ބ) ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާބެހޭ ސެކެރެޓަރީ
(ޅ) އިންތިޒާމް ކުރުމާބެހޭ ސެކެރެޓަރީ.
(ކ) ލީގަލް ޑިރެކްޓަރ
(އ) އެހެނިހެން އިދާރީ މަޤާމްތައް