ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު

ޕާޓީގެ މެންބަރުންކުރެން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަކީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ހައްޤު މީހުންނެވެ.

ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސްއެވެ. ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

ޕާޓީގެ މުސްތަޤްބަލް ބިނާ ވެގެންވަނީ ޕާޓީގެ ޒުވާން މެންބަރުންގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު، އެމީހުންނަށް ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު