އަސާސީ ޤަވާއިދު

އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ކޮންގްރެސްގައި އިސްލާޙުކޮށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދު ޝާއިއު ކުރީމެވެ. މިއަސާސީ ޤަވާއިދަކީ މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުންދާނެ މިޕާޓީގެ އަސާ ޤަވާއިދެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު – އޮގަސްޓް 2022