އަސާސީ ޤަވާއިދު

ތރީގައިމިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދަކީ އޮކްޓޯބަރ 2010ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 2ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި ފާސްކުރެވުނު، އަދި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު – އޮކްޓޯބަރ 2010