އަސާސީ ޤަވާއިދު

އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ކޮންގްރެސްގައި އިސްލާޙުކޮށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދު ޝާއިއު ކުރީމެވެ. މިއަސާސީ ޤަވާއިދަކީ މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުންދާނެ މިޕާޓީގެ އަސާ ޤަވާއިދެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު – އޮގަސްޓް 2022

ތިރީގައިމިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދަކީ 30 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްގައި އިޞްލާޙުކުރެވުނު، އަދި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު – ޖޫން 2018