ޕެޓިޝަން

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ޕީޖީއަށް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

ޕެޓިޝަން ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

————————————————————

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު ދަޢުވާކުރާ އަބުރާއި ބެހުމުގެ މައްސަލާގައި އެ ދެމީހުންނަކީ ބާޣީން ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ފުރާ ފޯމު

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަކީ ބާޣީން ކަމަށް ހެކި ދޭން ނަން ނޯޓުކުރާ ފޯމު

ފޯމު ފުރުމަށް ފަހު ފޯމުގެ އަސްލު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

————————————————————

ފެބުރުއަރީ 2012ގެ ބަޣާވާތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ފެބުރުއަރީ 6، 7 އަދި 8ގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއެރީއަށް މަޢުލޫމާތާއި، ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރާއި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ ހުށަހެޅުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާށެވެ. ނުވަތަ ފޯމު ފުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއެރީއަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު

————————————————————

ޑރ. ވަޙީދު ވެރިކަމުން ފައިބާވަޑައިގަތުމަށް އެދި ގޮވާލާ ސިޓީ ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

ޑރ. ވަހީދު ވެރިކަމުން ފައިބާ ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލާ ސިޓީ ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

މިއީ ބަޣާވާތެއް ކަމާއި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާކަމުގެ ޕެޓިޝަން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރު ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމުގެ ޕެޓިޝަން ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ސިޓީއާއި ޕެޓިޝަން ފުރުއްވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ހ. ޝަރާޝާ، ސޯސަން މަގު، މާލެ ސިޓީ
ފޯން: 3340044
ފެކްސް: 3322960
އީމެއިލް: secretariat@mdp.org.mv

07 ފެބުރުއަރީ 2012ގައި ހިންގީ ބަޣާވާތެއްކަމާއި، މިކަމާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރައްވާށެވެ. ސޮއިކުރެއްވުމަށް ތިރީގައި މިވާ ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

އޮންލައިން ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރައްވާ