މާލިއްޔަތު

ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް

ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންފުޅުކުރައްވައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ފައިސާގެ އެހީވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއަކާއިއެކު މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ސެކްރިޓޭރިޓަށް ހުށަހަޅާށެވެ.

ތިރީގައިމިވާ ފޯމަކީ PDF ފޯމެޓުގެ ފައިލެކެވެ.

ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ފޯމް

އޯޑިޓް ރިޕޯޓު

ތިރީގައި އެވަނީ އާންސްޓް އެންޑް ޔަންގުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2015

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2014

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2012

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2011

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2010

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2009

އެމްޑީޕީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު 2008

އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މާލިއްޔަތު

ދާއިރާތަކުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޢިރުޝާދު

ޕާޓީގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

އެމްޑީޕީގެ ނަމާއި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ވިއްކުން

އެމްޑީޕީގެ ނަމާއި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ތިރީގައި މިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މާޗް މަހާއި ހަމައަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓިގައި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން މާޗް އަށް ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް

ތިރީގައި މިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓިގައި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް

އުސްފަސްގަނޑު ފަންޑު ފޮށީގެ ޑެއިލީ ކޭޝް ކައުންޓް

ކޭޝް ކައުންޓް – 22 އޮކްޓޯބަރ 2012، ހޯމަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2012، އަންގާރަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 5 ޖުލައި 2012، ބުރާސްފަތި

ކޭޝް ކައުންޓް – 4 ޖުލައި 2012، ބުދަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 3 ޖުލައި 2012، އަންގާރަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 2 ޖުލައި 2012، ހޯމަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 1 ޖުލައި 2012، އާދީއްތަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 29 ޖޫން 2012، ހުކުރު

ކޭޝް ކައުންޓް – 28 ޖޫން 2012، ބުރާސްފަތި

ކޭޝް ކައުންޓް – 27 ޖޫން 2012، ބުދަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 26 ޖޫން 2012، އަންގާރަ

ކޭޝް ކައުންޓް – 25 ޖޫން 2012، ހޯމަ