ކޮމިޓީތައް

މިޕޭޖުގައި ހިމެނިފައިމިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެކި އެކި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ބެހޭ ލިޔުންތަކެވެ.

– އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހުގެ ޤަވާޢިދު

އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހުގެ ޤަވާޢިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

– ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

– އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނާއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީނާއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

– އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިއްހަތާއި ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިއްހަތާއި ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ