ކޮންގްރެސް

ކޮންގްރެސް 2010 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބު

ތިރީގައި މިވަނީ 31 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވަނަދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ދެވަނަ ކޮންގްރެސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބެވެ.

ޚިޠާބުގެ 1ވަނަބައި

ޚިޠާބުގެ 2ވަނަބައި

ޚިޠާބުގެ 3ވަނަބައި

ޚިޠާބުގެ 4ވަނަބައި

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2010ގެ ބައިވެރިން

މިލިސްޓުގައި މިވަނީ މިއަދާއި (24 އޮކްޓޯބަރ 2010) ހަމައަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓެކެވެ. މިލިސްޓަށް އުނިއިތުރު އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2010ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓު

ކޮންގްރެސް އެޖެންޑާ

މަންދޫބުންގެ އަތްމަތީފޮތް

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު – ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި، ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ކޮންގްރެސްގެ ހަވާސާގައި، އެމްޑީޕީގެ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން، ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.
ވީމާ ކޮންގްރެސް ހިނގަމުންދާއިރު، ދާއިރާތަކުން، އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓަރާއެކު ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރާނެ ގަޑިއެއް، ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އަރިހުގައި ނޯޓުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ!

އަސާސީ ޤަވާއިދު

އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު 26 އޮގަސްޓް 2006

25 އޮގަސްޓް 2010ގައި އިސްލާހުކުރެވުނު އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު (ޑްރާފްޓް)

އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު (ޓޭބަލް)

އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން

އަސާސީ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ރިޕޯޓު

އަސާސީ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު

އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

ހުށަހެޅުން 2 – ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ ދީދީ

ހުށަހެޅުން 3 – މޫސާ މަނިކު

ހުށަހެޅުން 3 – މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ހުށަހެޅުން 4 – އަލީ ޖަލީލު

އިސްލާހު ކޮމިޓީން އިސްލާހުކުރި އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ އޮނިގަނޑު