ކުރީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ތިރީގައިމިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދަކީ 30 ޖޫން 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްގައި އިޞްލާޙުކުރެވުނު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު – ޖޫން 2018