mdp_banner

The MDP Condemns in the Strongest Terms the Politically Motivated Sentencing of Six May Day Detainees to Five Years in Jail, and a Second Consecutive Jail Sentence on MP Ahmed Mahloof

May Day 2015 Detainees, 5 Years Jail sentence The Maldivian Democratic Party condemns in the strongest terms the politically-motivated charging of, and sentencing of six human rights activists to five years in jail. The detainees were arrested from a peaceful, anti- government mass rally on 1 May 2015, and held in detention without sentencing for […]

ހުކުރުނަމާދަށް ތިއްބާ ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވި މައްސަލަ އައްޑޫސިޓީ އެމްޑީޕީ އިން ކުށްވެރިކުރަން

22 ޖުލައި 2016 ވީ، ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކުރިމަތީ، އެހެން ހުކުރު ދުވަހެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދުޢާކުރަން ދިވެހި ރައްޔަތުން ތިއްބާ ފުލުހުންވަނީ ދުޢާކުރިމީހުން ލޮލަށް ސްޕްރޭޖަހައި އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޖަރީމާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާރޓީ ( އެމްޑީޕީ) އައްޑޫ ސިޓީ އިން ވަރަށް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެެވެ.މިކަމަކީ އިއްޔެގެ މިޖަރީމާއިން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ، އިސްލާމް ދީނާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ […]

ޕީޕީއެމް އިން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ހަމައެކަނި އެއް ޕާޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތެއްކަމުގައިވާ މުލީއާގެއާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާކަމުގައިވާ “ޓީވީއެމް” ގެ ވަސީލަތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” ގެ އެކައުންޓަށް 12000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޢޭ.ސީ.ސީއަށް

މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށްބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” އަށް އަބޫދާބީ ޚަލީފާ ފައުންޑޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ދީނީ ވަޤުފު ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 24،000 (ސައްވީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 12،000 (ބާރަހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިސްލާމިކް […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވި ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 09 ޖޫން 2016 ގައި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޢާންމު ކޮމިޓީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް ބަހުސްކުރެއްވުމުގައި މެމްބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެއްވާ ފުރުސަތުގެ ދިގުމިން 1 ގަޑި އިރަށް ކުޑަކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށްފަހު 13 ޖޫން 2016 ގައި ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ބިލަކާއި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް […]

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން

‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ