mdp_banner

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެއް

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ހިނދު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަކީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. 25 ޖަނަވަރީ 2017 ގެ ކުރިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިދާރީ […]

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރައީސް ޔާމިން ކޭމްޕޭން ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ކުށްވެރިކުރުން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ހެދުމުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައާއި، އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމަނިކުފާނަށް ކޭމްޕޭންކުރުމުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ރޭގައި ސަރުކާރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، އެ ޖަލްސާއަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، އަދި ސިވިލް ސާރވަންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ (ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / އަތޮޅު ކައުންސިލް) ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

The Maldivian Democratic Party Reiterates Call on the State to Drop Charges Against Journalists

The Maldivian Democratic Party reiterates its call on the State to withdraw charges against the reporters, and to bring an immediate end to the persecution of journalists. Mohamed Wisam and Leevan Ali Naseer, journalists with Raajje TV, the only surviving broadcaster critical of government, were arrested while covering the police and military’s attempt to defuse […]

ލާލޭ އިންޓަނެޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަމުން އައި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް އަލުން ބިޑްކުރުމުގެ ކަންކަން ދިޔަ ގޮތާ ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ބައެއް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

1. ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކަމަށް ބަލާފައިވާ ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ކުންފުންޏަކީ މި ބިޑަށްޓަކައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް. ބިޑް ހުޅުވި އިރު ވެސް އެ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެބްސައިޓަކުން ނުދައްކާ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ލިޔުންތައް މިއާއެކު ވާނެ 2. ބިޑު ހުޅުވި އިރު ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ނުދެއްކި ނަމަވެސް، އެމައްސަލަ އާއިގެން ބެލެނިވެރިން އޭސީސީއަށް ދިއުމުން އެތަނުން ބެލިއިރު […]

ރައިޒިން ޕީސް ފޯރަމްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮވެންޓްރީ ކައުންސިލާއި ކޮވެންޓްރީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ރައިޒިން ޕީސް ފޯރަމް’ ނިންމާލުމުގެ ހާއްސަ ޙަފްލާގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. ހަމަނުޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާއާއި ޞުލްޙަވެރި އުސޫލް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުން އަނަން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ޙައްލުކުރުމާ މެދު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނާއި ފަންނީ ޢިލްމުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާ ޕީސް ފޯރަމް އޮންނާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮވެންޓްރީގައި ނޮވެމްބަރު 15 ން 16 އަށެވެ. މި އަހަރުގެ […]

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

14 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް/ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނޮވެމްބަރ 7 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2016 ނޮވެމްބަރ 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުންނާއި، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ […]

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ކާނިވާ ސްޓޭޖް ހޯދުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް 18 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް ކާނިވަލް ސްޓޭޖް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފިއެވެ.


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.