mdp_banner

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މުޒާހަރާ 31 މާރިޗު 2015

Brief overview of the Maldives’ Political Situation 26 March 2015

click the link to open the document Political Situation Brief by the MDP 26 March 2015

ރައީސް ނަޝީދާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކުރެވުނު މުޒާހަރާ ފޮޓޯ ގެލެރީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ފަނޑިޔާރާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދަޢުވާ ކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

2015 މާޗް 23 ވަނަ ދުވަހު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނު ކޯޓުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރައްވާން އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްއިން ޙާޤީޤަތާއި ޚިިލާފަށް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ޝަރިއްޔަތުގެ އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދުވަހު ކޯޓްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ އުފައްދާފައިވާ ލިޔުމެއް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދެއްކެވިއެވެ. އެދުވަހު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، […]

ފުލުހުން މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަނގަޅަށް ތަރުތީބުވެ، މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަން ދަމަހައްޓައި، ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންފަދަ އަސާސީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް ގޮވާލަން

ފާއިތުވެދިޔަ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މާލޭގެ ކުށުގެ މާހައުލު ވަރަށް ހަލަބޮލިވެ، ނުރައްކާތެރިކުށްތައް އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް 12 މީހަކު ނުހަނު އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ގަސްތުގައި މަރާލެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 7 ޙާދިޘާއެއް ހިނގާފައިވަނީ މާލޭގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީގެ އެތަކެއް ޙާދިޘާއެއް މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަން މީޑިޔާ އަދި ފުލުހުންގެޕްރެސް ރިލީސް ތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ކަން […]