mdp_banner

Amnesty International: Nasheed Trial Is ‘Selective Justice’

Amnesty International has raised serious concerns over the fairness of former President Nasheed’s trial, calling it a “selective approach to justice”. In a statement released on 3 March, Amnesty International said: “The arrest of former president Mohamed Nasheed, and his apparent mistreatment in custody and lack of fair trial, highlight a selective approach to justice […]

ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އެއާރޕޯޓްގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުގައި ހައްޔަރުކުރި ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނާއިންސާފުން ދައުވާ އުފުލައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން އަނިޔާވެރިވަމުން ދާތީ އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިބްރަހިމް ނާސިރު އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް ގައި ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު އިހްތިޖާޖު ކުރި ދިވެހި އަންހެނުންތަކެއް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަތީ އެ އެންމެ އަންހެން ކަނބަލުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް މި ޕާޓީން ގޮވާލަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެގިނަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއި ލޯބި ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި […]

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަންހެން ކަނބަލުން އެއާރޕޯޓްގައި ކުރެވުނު ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖްގެ ގިނަ ބައިވެރިންތަކެއް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގައްނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކޮންމެ ނަމާދެއްފަހުގައި މި ދުއާކުރެއްވުމަށް ޗެއާރޕާރސަން އަލީވަހީދު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދިލައްވައިފި

ޗެއާރޕާރސަން ހުރިހާ ދިވެހިން މި ދުޢާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކުރެއްވުމަށް އެދިލައްވާ

ހުކުމެއް ނެރުނަސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެނޑިޑޭސީ ދުއްވައެއް ނުލެވޭނެ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މިހާރު ކުރެވުމުންދާ ޝަރީއަތަކީ އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއްކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ހުކުމް ކުރިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ކެނޑިޑޭސީ ބާތިލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިވަގުތު އެބޭފުޅުން ހުކުމެއް ނެރެގެން ކެނޑިޑޭސީ ދުއްވާލިނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ރައީސްގެ ކެނޑިޑޭސީ ގެއްލޭނެކަމަކަށް ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެކަމަކަށްވެސް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުތައް ރިވިއުވެސް ކުރެވޭ” އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަލީ […]

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 5 މާރޗް 2015 (ބުރާސްފަތި)

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އަންހެން މެންބަރުންނާއި އަދި އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުން 3 މާރޗް 2015، މިރޭ 8:30 އަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް އަޑުއެހުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މިރޭ 19:00ށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެން