mdp_banner

ސީމެގްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި، ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިންޒާރުދީފައިވާތީ މަރުޙަބާކިޔުމާއި، ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެއްކުން ވަގުތުން ފެށުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގޮވާލުން

ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ލުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށާއި، އަދި މިއަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައި ރާއްޖެއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުންފަދަ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ސީމެގުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. އަދި މިހިނދު ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެއްކުން ވަގުތުން ފެށުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. ސީމެގުގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާއަށް ދިވެހިރާޖެ ލުމަށް އިއްޖެ ނިންމި ނިންމުމުގައި، ރާއްޖޭގައި އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް މީގެ […]

The Maldivian Democratic Party welcomes the Commonwealth Ministerial Action Group’s decision to place the Maldives on its formal agenda; call upon the Government to immediately sit for talks

The Maldivian Democratic Party welcomes the Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG)’s decision to place the Maldives on its formal agenda. The MDP also calls upon the Government to immediately sit for talks, as stipulated by the CMAG. In placing the Maldives on its formal agenda, the CMAG expressed deep disappointment and cited the clear lack […]

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުލްސައްތާރު އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާ ޝިފާ މުޙައްމަދު ސްރީލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ 70 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ 8 ސެޕްޓެމްބަރުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރެއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމިީ ކުއްލި ޖަލްސާ ގެ ތެރެއިން

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޕޯޓު

28 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އޮޓިޑް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ “މާލޭގައި 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުުރުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢާގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް” ގައި މި މަޝްރޫޢުުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްފައިވާ ސަބަބުތައް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މަޝްރޫޢާގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ […]

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” ގެ އެކައުންޓަށް 12000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޢޭ.ސީ.ސީއަށް

މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށްބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” އަށް އަބޫދާބީ ޚަލީފާ ފައުންޑޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ދީނީ ވަޤުފު ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 24،000 (ސައްވީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 12،000 (ބާރަހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިސްލާމިކް […]