mdp_banner

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެގެން: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެ އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙަންމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނެއްލައިދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މި ހުރިހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރީ ކެންޑިޑޭޓުން ފަހަތަށް ޖައްސުވައި، […]

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީއަކުން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއެއް ނުކުރާނެ: އަލީ ނިޔާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަކީ އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، ލިސްޓު އެގޮތަށް އޮވެގެން އެމްޑީޕީން އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މިލަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އެމީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭ […]

Joint Statement: Adhaalath Party Leader Sheikh Imran Sent Back to Jail as President Yameen Steps Up Repression

24 April Male: President Yameen on Sunday ordered Adhaalath Party leader, Sheikh Imran Abdulla, who had been under house arrest, back to prison, amidst another crackdown on the political opposition in the Maldives. On Sunday, the High Court also upheld the 2016 terror charges against Sheikh Imran. The Maldives Police Service on Sunday also summoned […]

އަތަށް ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް އަތަށް އެ ލިބޭ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ މުގައްދަސް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަރަށް މުގައްދަސް ނިންމުމަކަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ […]

ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފާލުން ނެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ގަދަބާރުން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް އިތުރުވެ، ޤަނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގާލައި، މުވައްސަސާތައް ހިޞާރުކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން އިސްވެތިބެ އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުން ފަދަ […]


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.