mdp_banner

‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ޢިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 8 މެއި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 1) އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ […]

ބިރުފަހަނާޅައި ގޮސް ހިތްވަރާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް ތަހުނިޔާ ކިޔަން

މިއަދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްކަމަށްވާތީ، ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުހުރި ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އޮތް މިދުވަސްވަރު ބިރުފަހަނާޅައި ގޮސް ހިތްވަރާއެކު ނޫސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށް މިއަދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ކިޔަމެވެ. މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުވަސް ދިވެހި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިކަމާ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ހަންމުށްޓާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ކޮންމެ ތަޤުރީރެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް ނަފުރަތުކުރެއްވުމާއި “ކުޑަގޮޅީގެ” އިންޒާރުދެއްވުން ހިމެނޭކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި […]

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގް ސިސްޓެމް ބޭނުންކުރުމަށް އިލެކްޝަނުން ނިންމި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމުންދާތީ އެމް.ޑީ.ޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސުލައިމާނަށް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ މި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިމާފައިވާކަމުގެ އަޑުފެތުރިފައިވާތީ އެފަދަ އެއްވެސް ނިންމެވުމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިމާފައިވާނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)އަށް އަށް އިގޭނެގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށެވެ.

The Maldivian Democratic Party Condemns the Maldives’ Government’s Banning of May Day Protests, Calls on the Government to Uphold Workers’ Rights

The Maldivian Democratic Party (MDP) condemns the Government’s decision to deprive workers of International Labour Day celebrations. International Labour Day is a day to celebrate all the women and men who contribute to the economy and development of the Maldives, but it is also a day for workers to demand the changes they want. Barring […]

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމަޔާތް ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތަކާ އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބް 2016

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މާރިޗް 11 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ