mdp_banner

‘އެންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު’ ހިންގާ ގޮތާއިމެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން

‘އެންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު’ ހިންގާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތުގައި، އެޑިކުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުގެ އިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޕާޓީން ކުރި މަސައްކަތަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުދެއްވީތީ އެކަން މި ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރަމެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރަމުންދާ އައްޑޫ އަދި ތިނަދޫގެ ފަރާތްތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ގދ. ތިނަދޫގައި 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހުޅުޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮންޒަވޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތައް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް މޯލްޑިޥިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތައް މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ން 1 އޮކްޓޯބަރު 2014 އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން، ޗެއަރޕާސަން ނާއިބު އިދާރީ އަލީ ޝިޔާމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ކޮންފަރެންސަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ބައިވެރިވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

ޕީޖީ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ ގައި ތަޤުރީރުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ (ޔޫޑަބުލިޔޫއޭ) ގެ ސެންޓަން ފޯރ މުސްލިމް ސްޓޭސް އެންޑް ސޮސައިޓީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ޔުނިވާރސިޓީގައި މިއަދު ދަޤުރީރު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިންތި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރެސީގެ މަގުގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. އަދި އެ މައުލޫގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ މިންވަރާއި، އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގާމީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު […]

އެޖެންޑާ: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ (މާދަމާ ރޭ) ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއަރޕާސަން އަލީ ވަހީދުގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިންނާއި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު އަރުވައެވެ.

Job Opportunity: Media Officer

MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of media officer for the party Secretariat.

ޅެން: ނުކުރެވޭނެ

ރަހީނެއްނުކުރެވޭނެދުލެއް،
އަސީރެއްނުކުރެވޭނެހިތެއް،
ނަހީއެއްހުއްދަވާނެގޮތެއް،
ޔަޤީންއެކަމެއްނުކުރެވޭނޭ!