mdp_banner

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ މައުމޫން އދ. އަށް ގޮންޖައްސަވައި އަދި ރާއްޖެއަށް ނުހަނު ގެއްލުންވަނިވިގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ދެއްކެވުން ކުށްވެރިކުރުން

އދ. ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ މައުމޫން އދ ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވަނިވިގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި، އަދި އދ. އަށް ގޮންޖައްސަވާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އދ. ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، އދ. އަށް ވަޑައިނުގެން، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ފޮނުއްވަވައި، އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އދ. އަށް ގޮންޖައްސަވައި […]

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަށް 4 އޮކްޓޫބަރު 2015

11 ގެ ބްރީފިންގ

11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތަލާ މިހަފްތާގެ 11ގެ ބްރީފިންގ ގެ ހާއްސަ ނުކުތާތަށް * މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވުނު ކަންމަތީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުން * ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަމަށް އދއިން ކަނޑައެޅުމުން އެމްޑީޕީން ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން * ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވަލާ ކުރިއަށްދާ ސީދާ ހަރަކާތުގެ ތެރޭން ހުކުރު ދުވަހުގެ މާލޭ ރެލީ އަދި އައްޑޫ ޖަލްސާ […]

މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވުނު ރެލީގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ

އައްޑޫގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާއަށްފަހު މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމްޑީޕީން މިރޭ އައްޑުސިޓީގައި ބޭއްވި “ބޮޑު ޖަލްސާ”އަށްފަހު ހިތަދޫގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ސީދާ ހަރަކާތުގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހު މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ އައްޑުސިޓީ ލިންކު ރޯޑުގެ ހިތަދޫއާއި ވީ ހިސާބުގައާއި، ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެހެނިހެން ވެސް ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާ އަޑު އުފުލާފައެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނައި، އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. […]

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާން

MDP Congratulates China on its 66th National Day

The Maldivian Democratic Party (MDP) extends its warm congratulations to the People’s Republic of China as it celebrates its 66th National Day. As the friendship between the peoples of Maldives and China continue to grow, the Maldivian Democratic Party wishes the Government and people of China a happy, prosperous and peaceful future.

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ނުކޮށްފިނަމަ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލުވާގޮތުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށަނީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އދ. ގެ ވާކިންގް ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމިއްލަފުޅު ސިޔާސީ މަންފާ އަށް ރައީސް ނަޝީދު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އ.ދގެ ނިންމުމަށް ބޯލެބުމަށާއި ނުލަބައިފިނަމަ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް […]