mdp_banner

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތޮބީޢަތުގައި ހުންނަކަމެއްކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮންނަނީ އެހެންވެކަމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ވިދާޅުވެފައިވާތީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތޮބީޢަތުގައި ހުންނަކަމެއްކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮންނަނީ އެހެންވެކަމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސިއްސުވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއިން އެންމެ ބޮޑެތި ވައްކަންތަކާއި ޚިޔާނާތް ހިންގި ސަރުކާރަކަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުވެފައިވާއިރު، އަދި އެ ވައްކަންތަކާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގެވުމެއްމެއް ނެތި، އެކަންކަން ތޮބީޢަތާ ގުޅުއްވުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އިންސާނީ އެންމެހައި […]

އެމް.ޔޫ.އޯ ހަރުގެ ޖަލްސާ ފޮޓޯ ގެލެރީ

އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރުދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ހިމެނޭ އެމް.ޔޫ.އޯގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހު ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށްހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ރ. ދުވާފަރުގައެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލާ އެމް.ޑީ.ޕީން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ […]

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޙައްސަ ޕެނެލްއެއްގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލް ގޯ އާއެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕެނެލެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރު މި ޕެނެލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނަައިބު ރައީސް އަލް ގޯ އާއި މަޝްހޫރު ފިލެންތްރޮޕިސްޓެއްކަމުގައިވާ ޖެފް ސްކޮލް އާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ހެދަރ ރައި އާއި މަޝްހޫރު ތިމާވެށީގެ ސައިންސްވެރިޔާ ޑރ. ޑޭވިޑް ސުޒުކީއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މި […]

އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މިމަޖިލިހަށް މެމްބަރުން ހޮވާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ. ވީމާ، ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން 19 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

MS. SIFA MOHAMED APPOINTED DEPUTY LEADER OF MUO

London 10 January 2017 – The Maldives United Opposition (MUO) has appointed Ms. Sifa Mohamed to the post of Deputy Leader. Ms. Sifa Mohamed is the Maldives United Opposition’s Shadow Minister of Education and also serves as Deputy Mayor and Council Member of Male’ City, as well as President of the Women’s Wing, and member […]

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބްގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 10 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އިއުލާން ޝަކުވާ ފޯރމް ވޯރޓާރސް ލިސްޓް AA. Bodufolhudhoo AA. Feridhoo AA. Himandhoo AA. Maalhos AA. Mathiveri AA. Rasdhoo AA. Thoddoo AA. Ukulhas ADh. Dhangethi ADh. Dhidhdhoo ADh. Dhigurah ADh. Fenfushi ADh. Hangnaameedhoo ADh. Kunburudhoo ADh. Maamigili ADh. […]

އަންހެނުންގެ ރޫޙޫގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙޫގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 22:00ގައި މާލޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގައި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާގެ އިތުރުން ހީވާގި ހިންގުންތެރިންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެން މެމްބަރުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އަންހެނުންގެ ރޫޙުން އެދިލައްވައެވެ.


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.