mdp_banner

ސިޔާސީ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ދުއްތުރާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ސައްޙަގޮތުގައި ހިންގާ ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިކޮށް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތްތައް ފިއްތައި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ދުއްތުރާ ކުރަމުން ގެންދާތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަދަލު އަންނަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޯޓުތަކާއި މީރާ ފަދަ މިނިވަން މުވައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ތަފާތު އެކި އުނދަގޫތަކާއި ގެއްލުން ކުރިމަތިކުރުވައެވެ. އަދި […]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބްގެ ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

Maldivian Democratic Party Condemns Postponement of Local Council Elections for Third Time, Calls for Punitive Measures on Regime Officials

18 March 2017, MALE: President Yameen’s regime has, for the third time, delayed local council elections in the Maldives, in an unconstitutional and cowardly attempt to avoid facing the electorate. On Friday night, following an emergency meeting of the President’s National Advisory Council, political parties were informed of the decision to postpone elections – ostensibly […]

ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްނުދޭ މައްސަލަ އޭ.ސީ.ސީ އަށާއި ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އެމް.ޑީ.ޕީން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހާރު ހަމައެކަނި ގެނެސްދެނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގާ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތަކެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ އެވޯޑް ދެއްވައިފި

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިތްވަރުފުޅުގަދަކަން ފާހަގަކޮށް، ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އެ މަނިކުފާނަށް އެވޯޑެއް ދެއްވައިފި އެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަމިޓް ކަމުގައިވާ ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި، ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ތަގްރީރު ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށައަޅާ ޤަރާރު

ދީބާޖާ މިއީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާ، ރައީސްޔާމިންގެ ޕާޓީއަށް ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވާނޭކަމުގެ ބިރުދައްކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނުނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުން ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތަކުން ރައީސް ޔާމިން އާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސް ޔާމިންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުނާއި، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެކިއެކި އިސްވެރިން، މުވައްޒިފުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެއް، މުވައްޒިފުންގެ ކަރާމާތާއި އިޙްތިޔާރަށް އަރާގަންނަމުންދާތީ […]

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ އެ.ސީ.ސީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަގައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ތ. ތިމަރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެއްގައި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ދިވެހި […]

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އިންތިޙާބު 2017ގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.