mdp_banner

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވިކްޓޯރިއަލް ސްޓޭޓް އިލެކްޝަންގައި ލިބަރަލް ޕާޓީ އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އޮބްޒާވަރަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލްފާޟިލް އަލީ ޝިޔާމް، 26 ނޮވެންބަރ 2014 ން 29 ނޮވެންބަރ 2014 ށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބޯންއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ލިބަރަލް ޕާޓީ އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފަރާތުން އަލީ ޝިޔާމްއަށް ލިބިލެއްވި ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ލިބަރަލް ޕާޓީ އޮފް […]

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

ޖީއެމްއާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބޭރުން އުވާލުމުން ދިވެހި ދައުލަތައް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއިމެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އުވާލުމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 803 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.3 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދުމަށް ޖީއެމްއާރުން ވަނީ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފައެވެ.އަދި މި އަގަކީ ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ އަގެވެ.މި އަގުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުން އުމާލުމުގެ ސަބަބުން ޖީ.އެމް.އާރ ކުންފުނީގެ އަބުރަށް […]

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014

MDP/2014/062 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ، ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 29 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. ދާއިރާ މަޤާމް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން އެޑްރެސް ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 1 ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ށ ބިލެތްފަހި ށ ކަނޑިތީމް ދާއިރާ ރައީސް 2 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް މޫނިމާގެ / ށ ފޭދޫ […]

އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި/ދިއްދޫ ދަތުރު

އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް 60 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޯޑިންގ ފާސް ހޯއްދެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ގުޅުއްވައިގެން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ފޯން: 7777879، 7772457 20 ނޮވެމްބަރު 2014

MDP expresses grave concern over Maldivian Government’s systemic and systematic alienation and exclusion of itself

Reference: 15/11/2014 19 November 2014 MDP expresses grave concern over Maldivian Government’s systemic and systematic alienation and exclusion of itself Last night, while addressing a rally organized by the youth of the Progressive Party of the Maldives (PPM), President Yameen Abdul Gayyoom stated that “Commonwealth has caused more damage to the Maldives than any other […]

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑެމޮކްރަޓް ޔޫނިޔަންގެ ޕާޓީ ލީޑަރސްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސައުތު ކޮރެއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑެމޮކްރަޓް ޔޫނިޔަންގެ ޕާޓީ ލީޑަރސްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސައުތު ކޮރެއާގެ ސޯލްއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއަރ އަކީ ސައުތުކޮރެއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ސައެނޫރީ ޕާޓީއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ފަރާތުން އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އައި.ޑީ.ޔޫގެ މެމްބަރު ޕާޓީތަކުގެ […]

އަލުން ތާޒާކޮށް އެކުލަވާލެވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ކޮމެޓީ ތަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތް މުޤައްރިރުންނާއި ނައިބު މުޤައްރިރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކުރައްވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ކޮމެޓީތައް އަލުން ތާޒާކޮށް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ކޮމެޓީތަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތް މުޤައްރިރުންނާއި ނައިބު މުޤައްރިރުންްގެ ނަންފުޅުތައް މިއަދު އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.