mdp_banner

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި ‘ ހިއްވަރު ގަދަ އެވޯޑު 2017′ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާތީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 9 ވަނަ ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮގުން ‘ހިއްވަރުގަދަ އެވޯޑު 2017 ‘ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެމަނިކުފާނަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެއީ މި ޕާޓީ އަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މި ޚާއްސަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮނގުގައި އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކަމާއިއެކު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަތިވެރި […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2017

މާލޭސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓަރިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްޑީޕީން ފަށާފިއެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރިރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމަގައި މި ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ އެވޯޑް ދެއްވައިފި

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިތްވަރުފުޅުގަދަކަން ފާހަގަކޮށް، ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އެ މަނިކުފާނަށް އެވޯޑެއް ދެއްވައިފި އެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަމިޓް ކަމުގައިވާ ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި، ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ތަގްރީރު ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

The Supreme Court’s Removal of Civil Court Judge Mariyam Waheed Brazenly Undermines the Constitution; is Clear Indication of President Yameen’s Intensified Authoritarian Rule

On 16 February, the Supreme Court, in a hitherto unprecedented and one of the most glaring moves by a Maldivian court, sacked a Civil Court judge, Mariyam Waheed. The sacking was preceded by the apex court striking down Judge Waheed’s ruling against the Government in a long-running resort lease dispute. The Supreme Court then followed […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށައަޅާ ޤަރާރު

ދީބާޖާ މިއީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާ، ރައީސްޔާމިންގެ ޕާޓީއަށް ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވާނޭކަމުގެ ބިރުދައްކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނުނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުން ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތަކުން ރައީސް ޔާމިން އާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސް ޔާމިންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުނާއި، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެކިއެކި އިސްވެރިން، މުވައްޒިފުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެއް، މުވައްޒިފުންގެ ކަރާމާތާއި އިޙްތިޔާރަށް އަރާގަންނަމުންދާތީ […]

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ އެ.ސީ.ސީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީން އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަގައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ތ. ތިމަރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެއްގައި މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ދިވެހި […]

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އިންތިޙާބު 2017ގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.