mdp_banner

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކޮށް، އަދި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވަނުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ޤާނޫއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު، އޭގެ މާނާގައި ނުލިބި ގެއްލިދާގޮތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ އަކުން ހަނިކޮށްފައިވާތީއާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ބައެއް ޤާނޫނުތަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް ބަދަލުގެނެސް، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވަންނަމުންދާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިޔުނަލްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ […]

އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްސް އާއި ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުނާއި ހިއްސާ ކޮށްފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްސްގެ މައުލޫމާތު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު އާއި މާލެ ސިޓީ މޭޔާރ މުޙައްމަދު ޝިހާބް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްސްގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި […]

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 29 ޖަނަވަރީ 2015 (ބުރާސްފަތި)

ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ދޮޅުމަސްދުވަހުގެ މުއްދަކަށްފަހު ފެއްޓެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން މުހިއްމު ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ، ½1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެއްޓެވުމަށް ހައިކޯޓުގައި މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤަނޫނީ […]

The Maldives Democratic Party welcomes the recent statement by the Embassy of China refuting the holding of discussions with the Government of Maldives regarding the establishment of a military facility in the Maldives.

The Maldives Democratic Party welcomes the recent statement by the Embassy of China refuting the holding of discussions with the Government of Maldives regarding the establishment of a military facility in the Maldives. As China expands its investments in primary markets, becoming increasingly reliant on foreign oil & energy, it has gradually sought to protect […]

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގަތް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ މި މަތިވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕ) އިން އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިން އިސްލާމްވުމަށް މާތް ﷲ މެދުވެރިކުރެއްވި ޢަބުލް ބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީއާއި ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ (ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު) ގެ ފުރާނަފުޅަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލެއްވުމަށާއި، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތީގައި ދިވެހިން ތާއަބަދަށް ލެހެއްޓެވުމަށް ދުޢާދަންނަވަމެވެ. އާމީން! 23 ޖެނުއަރީ 2015 […]

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުން

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމަކީ ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ފުން ހިތާމައެކެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަލް ސަޢުދު އަށާއި ރަސްގެފާނުގެ ޝާހީ ޢާއިލާއަށާއި ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ފުރާނަފުޅަށް […]

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން. މުސާރަ: ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12.00ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ […]