mdp_banner

ވޯޓާސް ލިސްޓް

ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ ހދ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ނ މަނަދޫ ދާއިރާ، ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ، ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ތ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ، ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ ކިނބިދޫ ދާއިރާ ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ، ލ މާވަށު ދާއިރާ ގދ […]

މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް

MDP/2014/029 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތައްތަނާއި ތާރީޚްތައް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު

MDP/2014/028 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުނގެ ލިސްޓް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުންހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ އަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށް އަގުހުރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. އަމަނިކުފާނުގެ ސިއްޙީ މަތިވެރި ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިނުވާ ދިވެހި އާއިލާއެއް މަދުން ނޫނީ ނުވާނޭކަމަށް […]

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ – 15 އޭޕްރީލް 2014

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 122 ވަނަ ޖަލްސާ (އާއްމު ޖަލްސާ) މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ފުރަތަމަފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ޕާރޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު (8 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު) އޮތް މި ޕާރޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެތީގެ 164 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިއަދު ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޤައުމީ ހިންގާ […]

އަލަށް މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންދެން މިހާރު އޮތް ޕީ.ޖީގެ ލީޑަރޝިޕް ދެމިގެންދާނޭކަމަށް ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އަދި މި ޕާރޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެވަޑައިގަތުމާއެކު، މިހާރު އޮތް ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ބަދަލުގެންނަވަންދެން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރޝިޕް ދެމިއޮންނާނޭކަމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ މިއަދު (8 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު) އޮތް މި ޕާރޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެތީގެ 164 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން […]

The MDP expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014

The Maldivian Democratic Party expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014. While the MDP accepts defeat in the election, it calls on international community to analyze the surrounding electoral environment prior to polling day.