mdp_banner

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 172 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 172 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްެރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރކުރެއްވީ ޕާޓީގެ ޗެެއަރޕާސަން ކަމަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި އަލީ ވަހީދުއެވެ.

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން

MDP/2014-050 މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ދިން މަރުގެ ޙަމަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ، އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ދިން ނުރައްކާތެރި މަރުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް އެކަން މި ޕާރޓީން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ނުރައްކާތެރި މަރުގެ ޙަމަލާދީ އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޙަމްކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު […]

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

ޕެޓީޝަން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ (ޗެއަރޕާސަން،ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް)

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ (ޗެއަރޕާސަން،ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް)

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ (ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު މާލީ )

29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ (ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު މާލީ)

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 2014

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި އަދި ރަށްރަށުގެ ހަރުގެތަކުގައި ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 8.00 އަށެވެ. މިއިންތިޚާބްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިން، ވޯޓު ދެއްވުމަށް މިޕާޓީން އެދެމެވެ. 26 އޯގަސްޓް 2014

MDP condemns Maldives government’s callous indifference on increasing threats to journalists, MPs and members of their families

The Maldivian Democratic Party condemns in the strongest terms the Maldives government’s callous indifference on increasing and heightened threats to journalists, MPs and members of their families.