mdp_banner

އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވާ މައްސަލަ މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަކީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި ބަރޯސާ ނުވެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ރޭގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިޔުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ރޭ ފެށިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ރޭގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި ބަރޯސާ ނުވެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ރޭ ހަރުގެގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

Cherie Blair’s Firm Lying Over Maldives Contract

June 27, 2015 Male’: The opposition Maldivian Democratic Party (MDP) today accused Cherie Blair’s law firm, Omnia Strategies, of lying over its role advising the authoritarian regime of Maldives President Abdulla Yameen. Shortly after clinching the contract earlier this month to advise Yameen– a deal thought to be worth millions of dollars to Cherie Blair’s […]

އެމްޑީޕީއަށް 10 އަހަރު

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 10 އަހަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދޮށީ އުމުރެކެވެ. ފުރަތަމަ 50 ސޮއި، މިއަދު 46،000 ސޮޔަށްވެ، މިޕާޓީއަށް މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 105،181 ވޯޓު ލިބިގެން ދިޔައީ ހަމަ އެންމެ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ މެންބަރުން ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. މިޕާޓީއަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އުންމީދެވެ. އަންހެން […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

26 ޖޫން 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އުފެއްދި އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމުގައިވާ މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ވުޖޫދުވިތާ 10 އަހަރުފުރޭ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މިވޭތިވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީއަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރެވިފައިހުރި ޢަދަދުނުކުރެވޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދިފައިހުރި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރާންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތެއްގެގޮތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި، މިޕާޓީއަށް […]

ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓު އެމް.ޑީޕީންވެސް ދޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އުމުރު ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް ވޯޓް ދޭން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ތާއިދުކުރުމަށް ވެސް އެ ނިންމުގައިވެ އެވެ. ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ބޭފުޅުންގެ އުމުރު 30 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި […]