mdp_banner

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމް ބޭއްވުން

1 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 2 އެޕްރީލް 2014 އިން 16 އެޕްރީލް 2014 ނިޔަލަށް 2 ހަފްތާގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ވަނީ ދެވިފައެވެ. މި ފުރުސަތުގައި ލިބުނު ޚިޔާލު ތައް ބަހައިލެވޭ ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާތަކަށް އިތުރަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

122 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުންތައް: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް: މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ނިންމުމމުގައި ވަނީ ކޮންމެ ސިޓީއަކުން އެއް ކައުންސިލަރާއި އަދި ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެއް ކައުންސިލަރު ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެވޭނޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކައުސިލަރުން […]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

MDP/2014/025 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 20 އޭޕްރިލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލުންނަމަ elections@mdp.org.mv އަށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު PDF ފޯމެޓްގައި އީމެއިލް […]

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުންހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ އަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށް އަގުހުރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ. އަމަނިކުފާނުގެ ސިއްޙީ މަތިވެރި ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައިނުވާ ދިވެހި އާއިލާއެއް މަދުން ނޫނީ ނުވާނޭކަމަށް […]

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ – 15 އޭޕްރީލް 2014

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 122 ވަނަ ޖަލްސާ (އާއްމު ޖަލްސާ) މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ފުރަތަމަފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ޕާރޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު (8 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު) އޮތް މި ޕާރޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެތީގެ 164 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިއަދު ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން މިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޕާރޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޤައުމީ ހިންގާ […]

އަލަށް މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންދެން މިހާރު އޮތް ޕީ.ޖީގެ ލީޑަރޝިޕް ދެމިގެންދާނޭކަމަށް ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އަދި މި ޕާރޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ވެވަޑައިގަތުމާއެކު، މިހާރު އޮތް ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕަށް ބަދަލުގެންނަވަންދެން ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރޝިޕް ދެމިއޮންނާނޭކަމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ މިއަދު (8 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު) އޮތް މި ޕާރޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެތީގެ 164 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން […]

The MDP expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014

The Maldivian Democratic Party expresses its deep concerns surrounding the parliamentary elections held on 22 March 2014. While the MDP accepts defeat in the election, it calls on international community to analyze the surrounding electoral environment prior to polling day.