mdp_banner

މިނިސްޓަރ އަދީބާ ގުޅޭ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރެއްވުމުން، ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެތިކޮށްލި ކޮށްލުން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އަދީބާ ގުޅޭ 77.1 މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި 1 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ޢާންމުކުރެއްވުމާވިދިގެން، ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިހާރުވެސް ދެމިހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އަލްފާޟިލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް، ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެމަޤާމުން ނެތިކޮށްލި ކޮށްލުމާމެދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ އެޢަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ކަމަލެޝް ޝަރުމާ ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ކަމަލެޝް ޝަރުމާ އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރ ޕާރސަން އއ،ރ،ފ މިއަތޮޅު ތަކުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއާރ ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު، އއ،ރ، އަދި ފ، މި އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މައި އިދާރާގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތްފުޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ކައުންސިލަރުން ޗެއާރ ޕާރސަނާ ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ބާރުވެރިކަން ކަނޑުވާލާފައިވާ މައްސަލައާ މެދުގަޔާއި، އަދި ކައުންސިލަރުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މުޙިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް […]

އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 175 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 175 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސެކްރެޓޭރިއޭޓުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ޕާރޓީގެ ދާއިމީ ބައެއް ކޮމެޓީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެމްބަރުން އެންޑޯޒްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައިވެއެވެ. ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 175 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މިއަދުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ޕާރޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދެވެ. 28 އޮކްޓޯބަރ 2014

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހާމަކޮށް 02 ނޮވެންބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ޤައުމީ އިދާރާ (ހ.ޝަރާޝާ، ގްރައުންޑް ފްލޯ) އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ގެދޮރާ ބެހޭ ކޮމެޓީ ޙައްޤު ކޮމެޓީ […]

އެމްޑީޕީީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (25 އޮކްޓޯބަރ) އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ 25 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާއި ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

Former Maldives President Mohamed Nasheed receive death threats in the UK

On 3rd October 2014 President Mohamed Nasheed lodged a complaint with the Counter Terrorism Command of the Metropolitan Police Service (United Kingdom) in relation to a death threat he received whilst in the United Kingdom attending the Conservative Party Conference.

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.