mdp_banner

އީ.ޔޫ މިޝަންތަކުގެ ވެރިންނާ އެމް.ޑީ.ޕީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔޫރަޕިއަން އިއްތިހާދުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ވެރިންނާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮންނަ އިންތިޚާބުތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގެ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގެ ނިޒާމު ތަޢާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން މިޝަންތަކުގެ ވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ. އަދި […]

President Mohamed Nasheed has UK Refugee Status

Former Maldives president Mohamed Nasheed has refugee status in the UK, confirmed by the Home Office. President Nasheed has been in Britain on medical leave since January. President Nasheed was convicted on a false accusation of ‘terrorism’ in March 2015, following a trial Amnesty International decried as a “travesty of justice”. In October 2015, the […]

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖީ.އެމް.އާރު ކޮންސޯޓިއަމްއާއެކު ކުރި އެގްރިމަންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުށްވެރިކުރުން

މާލޭ އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޖީ.އެމް.އާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިމިޓެޑް/އެމް.އޭ.އެޗް.ބީއާ ހަވާލުކުރުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ކުށެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުން ލިބުނީ އެންމެ 16 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ކަމުން މިފަދަ ކަންކަން އޮޅުވާނުލެއްވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑީމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ “ޖީ.އެމް.އާރު […]

‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ޢިއުލާން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް އެދި 8 މެއި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00 ގެ ކުރިން މި ޕާޓީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 1) އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް އޮފިސަރ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ […]

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމަޔާތް ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތަކާ އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބް 2016

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މާރިޗް 11 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ