mdp_banner

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޫސްބަޔާނާ ގުޅިގެން ސަން އޮންލައިން ނޫހުގައި ކުރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ސުރުޙީ މިހާރު ބަދަލުކުރައްވައި އިސްލާޙުކުރައްވާފައިވާތީ، އެކަން މި ޕާރޓީން ފާހަގަކޮށް އެނޫހަށް ޝުކުރު ދެންނެވުން

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް އިރާޤު އެންޑް ސީރިއާ (އައިސިސް) ގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ފިކުރާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްސަލައާގުޅިގެން…

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 2014

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި އަދި ރަށްރަށުގެ ހަރުގެތަކުގައި ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 8.00 އަށެވެ. މިއިންތިޚާބްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިން، ވޯޓު ދެއްވުމަށް މިޕާޓީން އެދެމެވެ. 26 އޯގަސްޓް 2014

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހުށައަޅާ ބައެއް އިސްލާހުތައް

ބިލުގެ 21 ވަނަ މާއްދާ ބިލުގައި މިހާރު އޮތް ގޮތް: 21 – ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް މިޤާނޫނުން ހުއްދަ ކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯނުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި އެއިން ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ހިންގާނީ ކިތައް ޒޯނުކަން ކަނޑައަޅާނީ، ބޯޑުންނެވެ. އިސްލާހު ކުރަން ހުށައެޅިފައިވާގޮތް: 21 – (ހ) ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް މިޤާނޫނުން ހުއްދަ ކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯނުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި އެއިން ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ހިންގާނީ ކިތައް ޒޯނުކަމާއި، އެޒޯންތައް ގާއިމް ކުރެވޭނީ ކޮންކޮން ޖިއޮގްރެފިކް ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ކަނޑައަޅާނީ، […]

MDP condemns Maldives government’s callous indifference on increasing threats to journalists, MPs and members of their families

The Maldivian Democratic Party condemns in the strongest terms the Maldives government’s callous indifference on increasing and heightened threats to journalists, MPs and members of their families.

ޕެޓީޝަން: ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލައި އިލްތިމާސްކުރުން

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލް ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓީޝަން ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

Greetings on Indian Independence Day

The Maldivian Democratic Party extends congratulations and best wishes to the people of India on the auspicious occasion of the 68th Independence Day of India

ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

MDP/2014/049 8 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 8 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހުުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫސީޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ އެވެ. ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އާއިލީ ޒިންމާއެއް އުފުއްލެވުމުގައި ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.