mdp_banner

Job Opportunity: Media Officer

MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of media officer for the party Secretariat.

އެމް ޑީ ޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިމަހު 18 ވަނަދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް ޑީ ޕީ) ގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކާނިވާސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި ޗެއަރޕާސަން އަލީވަޙިދުގެ އިތުރުން ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމް ޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ތާއީދުކުރައްވާ ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް މިޖަލްސާއަށް ދައުވަތުއަރުވަމެވެ.

ޅެން: ނުކުރެވޭނެ

ރަހީނެއްނުކުރެވޭނެދުލެއް،
އަސީރެއްނުކުރެވޭނެހިތެއް،
ނަހީއެއްހުއްދަވާނެގޮތެއް،
ޔަޤީންއެކަމެއްނުކުރެވޭނޭ!

އެމް ޑީ ޕީގެފަރާތުން ޚާއްސަ ދެ ކެމްޕެއިން ވަފުދެއް ފޭދޫ އަށާއި ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޑީ (އެމް ޑީ ޕީ) ގެފަރާތުން ޚާއްސަ ދެ ކެމްޕެއިން ވަފުދެއް 2014/9/12 (މާދަމާ) ވެލިދޫ އަށާއި ފޭދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިފައވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިއަދު ބޭއްވުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިނގާ ކޮމިޓީގެ 173ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިޟްވާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ސީއެންއެމް ގެ ރިޕޯރޓަރ ޢަބްދުﷲ ޙަސީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިނާޢީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ގޮވާލުން

ސީއެންއެމް ގެ ރިޕޯރޓަރ ޢަބްދުﷲ ޙަސީނު ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން އެތަނުން އޭނާ ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އަދި އެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. ޢަބްދުﷲ ޙަސީނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުއްލަވާފައިވަނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން 2012 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މުޒާހަރާއެއް ކަވަރުކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ދިން މަރުގެ ޙަމަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ، އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ދިން ނުރައްކާތެރި މަރުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް އެކަން މި ޕާރޓީން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަލްޙާން ފަހުމީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ނުރައްކާތެރި މަރުގެ ޙަމަލާދީ އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޙަމްކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު […]

ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

ޕެޓީޝަން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.