mdp_banner

26 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ ޓީވީ އެމް އިން ލައިވް ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

26 އޮގަސްޓް ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި(ރައީސް ޔާމީން (2018 ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ ޓީވީ އެމް އިން ލައިވް ކުރި މައްސަލަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން މިއަދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ނުދީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ލައިވްކޮށް ފޮނުވުމަކީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާއެއް […]

އައްޑޫ ސިޓީގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހޮސްޕިޓާއެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ގޮތްތައް ހަދާހެދުން ކުށްވެރިކުރުން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރާނޭކަމަށް ވެފައިވާ ރިޔާސީ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް، އެ ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަޚުރެއްކަމުގައިވާ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ (އީސީސީ) ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ […]

The MDP Condemns the Series of Swift, Back- to Back Moves by the Government Curtailing Fundamental Rights, Disenfranchising Members and Calls upon the Government to Respect Constitutional and International Obligations

Freedom of Assembly Bill The Maldivian Democratic Party is deeply concerned, and condemns the series of swift actions taken the by the Government- controlled Parliament restricting freedom of assembly. The Bill passed today restricts protests and gatherings to areas designated by the Ministry of Home Affairs and requires protestors to obtain written permission from the […]

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް

އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑތުންގެ ނަންނައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” ގެ އެކައުންޓަށް 12000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޢޭ.ސީ.ސީއަށް

މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށްބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” އަށް އަބޫދާބީ ޚަލީފާ ފައުންޑޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ދީނީ ވަޤުފު ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 24،000 (ސައްވީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 12،000 (ބާރަހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިސްލާމިކް […]

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވި ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 09 ޖޫން 2016 ގައި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޢާންމު ކޮމިޓީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް ބަހުސްކުރެއްވުމުގައި މެމްބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެއްވާ ފުރުސަތުގެ ދިގުމިން 1 ގަޑި އިރަށް ކުޑަކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށްފަހު 13 ޖޫން 2016 ގައި ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ބިލަކާއި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް […]

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން