mdp_banner

ބައިނަލްއަޤްވާމީގުޅުންތަާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ވަފްދެއް ލަންކާއަށް

މިއަދު ހެނދުނު ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއިބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޝާހިދާއި އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ އާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގާނޫނީ ވަކީލް ހަސަން ލަތީފު އެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިއުމާއި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީމަސްރަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ލައިލާ އަލީ މިރޭ ފުލުސް […]

Maldivian Democratic Party Condemns Police Harassment of President Nasheed’s Family

The Maldivian Democratic Party (MDP) strongly condemns the police’s blatant harassment of former President Nasheed’s family, following an intimidating night-long search of the family home that started on Wednesday evening. Commenting on the police intimidation tactics, MDP Spokesperson Hamid Abdul Ghafoor said: “The Maldives regime goes from bad to worse. Having illegally sent President Nasheed […]

ރައީސް މުޙަައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަތީފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުއްވައިފިއެވެ. 2015 އޮގަސްޓު 25 ވަނަ ދުވަހު 20:30 ގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު އުސާމަތު ސޮއި ކުރައްވައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަޠީފާ ޗިޓު ހަވާލުކުރެއްވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކުއްލިގޮތަކަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 24 ގަޑިއިރުވެސް […]

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 24 އޯގަސްޓު 2015

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކުރި ކުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނުން ބޭރުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ އެކަން މި ޕާރޓީން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ސަރުކާރުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ހުންނަވާ މ.ޔާގޫތުގެއަށް ރޭ 9:30 ހާއިރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީހުންނާއި ގިނަ […]

އެމްޑީޕީގެ 11ގެ ބްރީފިންގް

MDP 11 ‘O’ CLOCK BRIEFING ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ހަފްތާ ބްރިފިންގެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ބްރިފިންގް ވީޑއޯގެ ޒަރީއާއިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޔޫޓުބް އެކައުންޓްގައި ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި ބްރިފިންގް ތަކުގައި ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި އަލި އަޅުވާލެވިގެންދާނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި އަދި ހިނގަމުންދާ ހަފްތާގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މަށްޗަށެވެ. […]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015

MDP/2015/076 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2015 މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދައުރު 1 އޮކްޓޫބަރ 2015 އަށް ހަމަވާތީވެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބް 17 – 24 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވާ […]

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކެމަރަން އެމް.ޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި

ނިމިދިޔަ މޭ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާންމު އިންތިޙާބުގައި ކޮންސަވޭޓިވް ޕާޓީ ހޯދެއްވި ބޮޑު އަޢްލަބިއްޔަތަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑެވިޑް ކެމެރަންގެ އަރިހަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު ފޮނުއްވެވި ތަހުނިޔާގެ ސިޓީގެ ރައްދުގައި ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމެރަން ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޓީފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދުގެ ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް ލިބިވަޑައިގަތީ ނުހަނު އުފަލާއި […]