‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނިއުސް އައުޓްލެޓެއް މިރޭ ނެރެފިއެވެ. މި ނިއުސް އައުޓްލެޓް ނެރެދެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ. ‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހަނދާނީ ކުލަވަރެއް އަރުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތުޅާދުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދާނީ ކުލަވަރެއް އަރުވައިފިއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބިކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުލަވަރު ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ބ.ތުޅާދޫ ޔޫސުފް މުޙައްމަދެވެ. އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ކުލަވަރާއި ހަވާލުވެލެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ސިޔާސީ ބޭނުންފުޅަށްޓަކައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނަންގަވައިގެން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން ކުށްވެރިކުރުން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ސިޔާސީ ބޭނުންފުޅަށްޓަކައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ނަންގަވައިގެން އަނެއްކާ ވެސް 21 ވަނަ ގަރުނަށް ނުފެތޭ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިގޮތުން އެމަނިކުފާނު ދީނާ ގުޅުވައިގެން އެންމެ ފަހުން ހެއްދެވި އިތުރުފުޅަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގައި […]

MDP Receives a Dossier of Evidence Concerning Money Laundering and Terrorist Financing by Public Officials and Others Associated with the Yameen Regime in the Maldives

During the past weeks the Maldivian Democratic Party (MDP) has received a report of a covert intelligence operation carried out within the Maldives and at various locations overseas. The investigation was carried out by an intelligence organization, and was based on direct interviews with current and former officials, and others associated with President Yameen’s regime. […]

އިއުލާން

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބް 2016 ގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް

ލ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަމުގައި ހުންނެވި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރ، ލ.މާވަށު އަކިރިއާގެ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި މި ޕާރޓީ އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އުމުރުފުޅުން 33 އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ނިޔާވެފައިވަނީ ޑިންގީއެއްގައި މަސް ބޭނުއްވުމަށް ނުކުމެ އުޅުއްވަނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބުން އޭނާ މޫދަށް ގެނބުނު ހިތާމަވެރި ޙާދިސާގައެވެ. […]

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ފ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ ގެލެރީ

އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވުމާއެކު 20 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެއްވާފައިވާ ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ މިއަދު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. ފަރުވާއަށް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވެވަޑައިގެންދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މިފުރުޞަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު […]