mdp_banner

ޙުސެން ހުމާމް މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން މުރާޖާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހުސެން ހުމާމް އަޙްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މެރުމަށް ޙުކުމް ޙުކުމްކޮށް އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން މުރާޖާކޮށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އެދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ މައްސަލާގައި ހ.ލޮބީ ޙުސެން ހުމާމް އަޙްމަދު މެރުމަށް ރޭގަނޑު މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ސްޕްރީމް […]

ސީއެންއެމް އޮންލައިން ނޫހަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރުވަމުންދިއަ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން އެނޫސް ނެރުން ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ޗެނަލް ނިޔުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) ގެ ނަމުގައި ނެރެމުންދިއަ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އޮންލައިން ނޫހަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރުވަމުންދިއަ ފިއްތުންތަކާއި ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން އެނޫސް ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަން ހާމަކޮށް ކުއްލިގޮތަކަށް އެ ނޫސް ހުއްޓާލާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ސަރުކާރު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ސީއެންއެމް ނޫސް ބަންދުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް އިންތިހާއަށް ބިރުވެރިކަން އޮތް މާޙައުލެއްގައި ސަރުކާރާއި […]

The MDP Strongly Condemns and is Deeply Worried About the Supreme Court’s Decision to Uphold the Death Sentence of Hussain Humaam Ahmed After a Flawed Trial

The Maldivian Democratic Party (MDP) condemns in the strongest terms the Supreme Court’s blatant disregard for the requests of the victim’s family in line with Islamic Shari’a, and legal procedures guaranteed by the constitution, in upholding the death sentence against Hussain Humaan Ahmed in a farcical late night hearing. Humaam, 22 was sentenced to death […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” ގެ އެކައުންޓަށް 12000 ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެދިފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޢޭ.ސީ.ސީއަށް

މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއަށްބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން” އަށް އަބޫދާބީ ޚަލީފާ ފައުންޑޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ދީނީ ވަޤުފު ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 24،000 (ސައްވީސްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 12،000 (ބާރަހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޞަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އިސްލާމިކް […]

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް

އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވި ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 09 ޖޫން 2016 ގައި، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޢާންމު ކޮމިޓީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކަށް ބަހުސްކުރެއްވުމުގައި މެމްބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެއްވާ ފުރުސަތުގެ ދިގުމިން 1 ގަޑި އިރަށް ކުޑަކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށްފަހު 13 ޖޫން 2016 ގައި ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ބިލަކާއި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް […]

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ އާއި ސަވާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން

‘ކަތްދަ’ އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނިއުސް އައުޓްލެޓް

‘ކަތްދަ’ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ