މާތްﷲ ގެ ހަޒްރަތަށް ދުއާ ކުރުމީ އަދަބު ލިބެންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރު (އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް) ހަސަން އަހްމަދު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުރުން ކުއްވެރިކުރަމުން ޝެއިހް ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާތްﷲ އަށް ދުއާކޮށް ދެންނެވުމުން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދުއާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސާރކިއުލާއެއް ނެރުމަކީ ކަންބޮޑުވަކަމެއް ކަމަށާއި މިގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަށް ގޮސްފައިވާތީ 27 ނޮވެމްބަރުގެ އިހްތިޖާޖުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި 27 […]

27 ނޮވެމްބަރުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރިތަށް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ރޭ ހަރުގެގައި 27 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ތައްޔާރީތަށް ވުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ޝިފާ މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިސްވެރިންނާއި އާންމު އެތަކެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑަގެނެވިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުން އަންހެން ކަނބަލުންނާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މި ސަރުކާރުގައި […]

މާތް ﷲ އަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، ބިރުދައްކާ، ބޮޑެތި ދަޢުވާތައް އުފުލަމުން ގެންދާ ގެންދިޔުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން

ޤާނޫނު އަސާސީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ އެތައް ޙައްޤުތަކަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އަރައިގަނެ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކޮށްފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން، ދިވެހި މުސްލިމް ރައްޔިތުން އަދާކުރާ ދީނީ އަޅުކަންކަމާ ބެހި، ހެއްދެވިފަރާތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، ބިރުދައްކާ، ބޮޑެތި ދަޢުވާތައް އުފުލަމުން ގެންދާ ގެންދިޔުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން (އެމްޑީޕީ) ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްވެ ދުޢާކުރެއްވި، […]

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ހެލްތު ސެކްޓަރ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ހެލްތު ސެކްޓަރ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

27 ނޮވެމްބަރުގެ ބޮޑު މުޒާހަރަގެ ތައްޔާރީތައް

11ގެ ބްރީފިންގ 22 ނޮވެމްބަރު 2015

11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

MDP Congratulates People of Myanmar on Historic Democratic Elections

The Maldivian Democratic Party extends its warmest congratulations to Ms.Aung San Suu Kyi and her party, the National League for Democracy on its landslide decisive victory in the historic democratic elections held in Myanmar in 25 years. The dramatic and overwhelming victory won by the NLD reflects the enduring courage of the people of Myanmar […]

ކުއްލި – 12 ނޮވެމްބަރ 2015

ކުއްލި ޢަދަދު 2