mdp_banner

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ރޭ ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ޤާނޫން އަސާސީގެ މަހްފޫމްތައް ނެގެހެއްޓޭނެ ފަޑިޔާރުން ތިބެގެން މެނުވީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ އަދުލް އިންސާފުގެ ނިޒާމް ރަނގަޅުކުރަނީ ނަމަ ފުރަތަމަ ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މަފްހޫމްތައް ނެގެހެއްޓޭވަރުގެ ފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގޭގައި ތިބުން މުހިއްމުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް ގަބޫލްކުރެއްވެން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަންޑިޔާރުންގެ އަޚުލާގީ އަދި ސުލޫކި މިންގަނޑުތައް ޤާނޫނު އަސާސީ ބުނާ މިންގަނޑަށް ފެތެން ޖެހޭކަމަށާއި، މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގޭގައި ގޯސްތަކެއް އެބަ ހުރިކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޤަބޫލުކުރެއްވިގެން މެނުވީ އިންސާފްވެރި އަދުލުގެ ނިޒާމެއް މިރާއްޖެއަށް ނުހޯދޭނޭ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]

MDP Welcomes Statements On Disallowance of Military Facilities In The Maldives

The Maldivian Democratic Party (MDP) welcomes the conciliatory statements made by Vice President Ahmed Adheeb on use of land owned by foreign parties in the Maldives following the Constitutional amendment over land law. The MDP notes the statements made by the Vice President on disallowance of military or non commercial logistical facilities in the Maldives […]

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ދަޢުވާއަކީ ބާޠިލް ދަޢުވާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ބާޠިލު ‘ދަޢުވާ’ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަށް ފޮނުވި ސިޓީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ބާޠިލު ‘ދަޢުވާ’ އަކީ ބާޠިލު ދަޢުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އަށް ފޮނުވި ނުކުތާތައް

ޕާޓީ ޓޯކްސްގައި ޝެއިޙް އިމްރާން އާއީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމްގެ އިތުރުން 1700 ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު

ހަމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި އަދި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވެލެއްވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާންވެސް އެހުރީ ޖަލުގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޝެއާރޕާރސަން އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ވެސް ނާއިންސާފުން ޝަރީއަތެއްކޮށް ނުހައްޤުން ޖަލަށް ލާފައިވާތީ އެމަނިކުފާނު ވެސް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕާޓީ ޓޯކްސްއަށް ދިޔައިރުގައި އެޖެންޑާގައި އެކަން އޮތް. […]

ސަރުކާރާއިއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 24 ޖުލައި 2015ވަނަ ދުވަހުގައި ނެރެވުނު ބަޔާނުގެ 4ވަނަ ނުކުތާގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ވިޕްލައިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސްއެދުމަކަށްވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަކަށް ވުމާއި ، އަދި ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ސީދާގޮތުގައި ޚިލާފް ނުވާކަމަކަށް ވާތީވެ މިވޯޓުގައި ، ޕާޓީން ސަރުކާރާއިއެކު އެއްބަސްވެފަވާ ހަމައިގެމަތިން ނެރެފައިވަނީ ފްރީ ވިޕްލައިނެކެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާތައް ފެށީ ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރުވި ޝަރުތުތަކަށް ދޫދިނުމަށްފަހު ހެޔޮނިޔަތުގައެވެ. ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގެން ކަންކަން މިޕާޓީން ދިއައީ ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ތާއީދަށް ސަރުކާރުން އެދިވަޑައިގެން ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

1. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ޢުމުރުކަނޑައެޅުމުގެ އިޞްލާޙް: ޝަރުޠުގެ އިޞްލާހާގުޅިގެން މިޕާޓީއިން ހުށަހެޅީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ ހަގު ޢުމުރު 18 އަހަރަށް ތިރިކުރުމަށާއި އެންމެ ދޮށީ ޢުމުރުގެ ޝަރުޠު ނުބޭއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިޕާޓީ ބޭނުންވާގޮތް ދޫކޮށްލީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ޚާއްޞަ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށެވެ. އަދި މިޕާޓީއިން އެގޮތް ދޫކޮށްލައި، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތަށް ވޯޓު ދިނުމަށް 3 ލައިން ވިޕް ނެރުނެވެ. 2. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު އަޛުލުކުރުން: ނެގުނު […]

އިއުލާން

ފެބްރުއަރީ 2012 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މިޕާޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްކޮށް ނުވަތަ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ނުވަތަ ހުކުމެއްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޕާޓީ ވެބް ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިނުވާ މީހުން 20 ޖުލައި 2015 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕާޓީގެ ނަންބަރު 7602772 ހޮޓްލައިންއާ ގުޅުއްވައި އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. މިމަޢުލޫމާތުއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް […]