mdp_banner

އެމްޑީޕީީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (25 އޮކްޓޯބަރ) އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ 25 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާއި ތާއީދު ކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބޭ އިލްތިމާސެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކުރެއްވިކުރެއްވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ދާޚިލީ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި، ނާމާންކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމުގެ ރަނގަބީލެއްކަމުގައި ދެކޭހިނދު، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ނަމަ އެބޭފުންގެ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އަންގަވައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ސަބަބު ބަޔާންކުރެއްވުމެއް ނެތި، ރޭގައި ކުއްލި ސިހުމެއްލިބޭ އިލްތިމާސެއް އެމެމްބަރުންނަށް ކުރެއްވިކުރެއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި، އަދި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމުގެ ރަނގަބީލެއްކަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ދެކޭހިނދު، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނަމަ […]

ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ(އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަބޫދާބީއަށް ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޒައިދު ފިޔުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒްގެ ޖޫރީ ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނަށް އަރުވާފައިވާ ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ޒައިދު ފިޔުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒަކީ ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ މަޤުސަދުގައި ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ބާނީ ޝައިޚް ޒައިދު ބިން ސުލްޠާން އަލް ނަޙުޔާނުގެ ހަނދާނުގައި […]

ޒައިދު ފިރުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒްގެ ޖުރީ ޕެނެލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ބާނީ ޝައިޚް ޒައިދު ބިން ސުލްޠާން އަލް ނަޙްޔާންގެ ހަނދާނުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންތިޒާމް ކުރެވޭ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރަޖީ ޕްރައިޒްގެ ޖޫރީ ޕެނެލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޒައިދް ފިއުޗާރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުނުކުރުމަށާއި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ދެވޭ އިނާމެކެވެ. ޒައިދު ފިރުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒްގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް […]

Former Maldives President Mohamed Nasheed receive death threats in the UK

On 3rd October 2014 President Mohamed Nasheed lodged a complaint with the Counter Terrorism Command of the Metropolitan Police Service (United Kingdom) in relation to a death threat he received whilst in the United Kingdom attending the Conservative Party Conference.

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.

ޕީޖީ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ ގައި ތަޤުރީރުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއާ (ޔޫޑަބުލިޔޫއޭ) ގެ ސެންޓަން ފޯރ މުސްލިމް ސްޓޭސް އެންޑް ސޮސައިޓީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެ ޔުނިވާރސިޓީގައި މިއަދު ދަޤުރީރު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިންތި ތަޤުރީރު ކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރެސީގެ މަގުގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. އަދި އެ މައުލޫގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ މިންވަރާއި، އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގާމީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު […]

އެޖެންޑާ: ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.