mdp_banner

އިއުލާން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތައް 2014ވަނަ އަހަރު މިވަނީ ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނާއި ލީޑާރޝިޕްގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކީ ނިންމާލެވިފައެވެ.ފެށިގެންދާ އާ މީލާދީ އަހަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޙާއްސަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުނަށް ފާގަތި އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރު ކުރަޢްވާށި. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (28،29،30،31) މިދެންނެވި ތާރީޙް ތަކުގައި ބަންދު ވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އަދި ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]

އެމްޑީޕީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް: 21 ޑިސެމްބަރު 2014 (އާދިއްތަ)

21 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

ސްކޫލްތަކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން މަޤާމުން ވަކިކޮށް ސިޔާސީ މީހުން ސްކޫލްތަކަށް ލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ތިއްބެވި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އެ މަޤާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވުމަށެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުށައަޅުއްވަނީ އެ ބޭފުޅުން ޓީޗަރުންނަށް، ނުވަތަ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންނަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް އަތޮޅަކަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަކީ ދެ ދަންފަޅިއަށް ހިންގާ، ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި 1000 އަށް ވުރެން ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލްތަކެވެ. މި […]

ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމެރީ

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ 34ވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީގެ 34ވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭ 14ޑިސެމްބަރު ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.މިބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި ހުންނަ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ. އެމް.ޑީޕީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި މިވަނީ އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިނާއި ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާން ވަކިކުރަން ވޯޓު ނެގިއިރު، މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެދެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވާ ބަޔާން

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހު އަދަބު އިހްތިރާމްއާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ. ޒަމާންތަކެއްވަންދެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު އަނިޔާއާއި ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިންގެ ނުރުހުން ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ އަނިޔާއާއި ގެއްލުމެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އިންތިޒާމްގެ ދަށުން ދެވިފައިވާ އަނިޔާއާއި ގެއްލުމެވެ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ރައީސްކަމުގައި މިހުރި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އުފެދިގެން އައީވެސް، އަދި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމްއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެތައް ބައިވަރު […]

އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުގެ ސަފީރުންނާ އެމްޑީޕީ ގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މެމްބަރުން އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން) ގެ ސަފީރުންނާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ، ކެނެޑާ އަދި އެމެރިކާގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ މައުލޫ ތަކަކަށް މެމްބަރުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ […]

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ

“2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ: އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ” ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.