mdp_banner

ހައިކޯޓުގެ އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ގިނަ ޕާރޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކެއްގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޯޓުން ބާރު ފޯރުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތްކަން ފެންނަގޮތަށް، އަދި އެ ނިޒާމު ހަލާކުވެދާނޭގޮތަށް މަދަނީ ކޯޓުން ދާދި ފަހުން ނިންމެވި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާރޓީއަށް ތަދައްޚުލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދެއްވާފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން […]

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ހުއްދަތައް ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރިކުރުން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

މައްޝޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، އަދާލަތު ޕާރޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤުރީރުކުރެއްވުމާއި ވަޢުޡުވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދައާއި، ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ، އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ބާތިލުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މި ދެންނެވި ހުއްދަތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހު މިސްކިތުގައި ޚުދުބާއެއް ނުބައްލަވާ ވިދާޅުވުމުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު […]

The MDP Condemns in the Strongest Terms the Yameen Government’s Decision to Leave the Commonwealth; Calls Upon the International Community to Remain Steadfast with the People of the Maldives

The Maldivian Democratic Party condemns in the strongest terms the Government of Maldives’ decision to leave the Council of Commonwealth. The decision was taken unilaterally by the Cabinet, and comes unexpectedly. On 13 October, the Government announced that the Cabinet of Ministers’ decision for the Maldives to leave the Commonwealth. The decision comes after the […]

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1990/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތަކާ ޚިިލާފަށް އެންމެ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް 13 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ޙުކުުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ޙައްޤުތަށް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިގުޅައިގެންފައިވާތީ އެކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވައި އެޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް […]

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް 7799772 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް […]

އެމް.އޯ..ޔޫގެ ޕްރެސް ބްރިފިންގ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)އިން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝީފާޒެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު އެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމިީ ކުއްލި ޖަލްސާ ގެ ތެރެއިން

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޕޯޓު

28 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އޮޓިޑް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ “މާލޭގައި 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުުރުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢާގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް” ގައި މި މަޝްރޫޢުުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްފައިވާ ސަބަބުތައް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މަޝްރޫޢާގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ […]


Make a donation

Make a Donation:
We need your help, please use internet banking to directly transfer your donations to the following accounts in the Bank of Maldives.

MDP Campaign: 7701 152908 007
MDP: 7701 152908 001

Thank you.