mdp_banner

މި ސަރުކާރު ތުރުތުރުއަޅުވާލުމަށް މެއިޑޭއަށް މާލެ އައިސް މަގުތަކަށް ނިކުތުމަށް އިންތި ގޮވާލައްވައިފި

މި ސަރުކާރު ތުރުތުރުއަޅުވާލުމަށް މެއިޑޭއަށް މާލެ އައިސް މަގުތަކަށް ނިކުތުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) އިންތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިރޭގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި އިންތި ވިދާޅުވީ ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އަދަދު ދައްކައިގެން ސަރުކާރު ސިއްސުވާލި ފަދައިން މިސަރުކާރު ތުރުތުރު އެޅުވުމަށް 1 މެއި ގައި މާލެ އައިސް މަގުތައް ފުރާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ […]

ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގައި ބާއްވާކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަޑުމެން މި އަޑު އުފުލާނެ ދުވަހެއް. ރާޢްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި މި ހަރަކާތް ހިންގާނެ ދުވަހެއް. ރައީސް ޔާމީން ޖެހޭނީ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަން: ޝިފާޒް

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޖަލުގައި ބާއްވާކޮންމެ ދުވަހަކީ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ގައުމީ ހަރަކާތުން އަޑު އުފުލާނެ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެ ހަރަކާތް ހިންގާނެ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރައްވަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހީންގެ ނަމުގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން […]

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރޭ މާލޭގައި ކުރެވުނު މުޒާހަރާ

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 19 އޭޕްރިލް 2015

ރޮޒައިނާ އާދަމާ މެދު ފުލުހުން ދެއްކި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ ރޮޒައިނާ އާދަމާ ބެހޭގޮތުން، 15 އޭޕްރިލް 2015 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ރޮޒައިނާ އާދަމާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެކެވެ. އަދި މިކަމުން […]

ފްރީ ޕްރެސިޑެންޓް ނަޝީދު ރަން އެންޑް ވޯކް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި މާވަށު ދާއިރާއިން އެމްޑީޕީއާ ޕެޓިޝަން ފޯމު ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަން ފޯމު ނ.ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ލ.މާވަށު ދާއިރާއިން މިއަދު އެމްޑީޕީ އޮފީހާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ވަކިންވަކިން ބޭއްވި ޕެޓިޝަން ފޯމު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީހާ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ފޯމުތައް ހަވާލުކުރެއްވީ އެމްޑީޕީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މި ޕެޓިޝަން ފޯމުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ. މާވަށު ދާއިރާގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަން ފޯމު […]

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިންގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެ

އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާރޭ 9 ޖަހާއިރު ފަށާ މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން މި ޙަރަކާތުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގެ އިތުރުން 17 އޭޕްރީލް 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު […]