އުނގޫފާރު ދާއިރާ

މުހައްމަދު އަފްލާހް

ރ، އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު އަބްދުލް ރަހީމް

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހަސަން އަލީ

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން އިމާދު

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ ރައީސް / އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ