ތުޅާދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާން

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާފިޘު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އަފްރާހް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް

ޢަލީ ރިޟާ

ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ދާއިރާ ރައީސް