ތުޅާދޫ ދާއިރާ

ޒާއިދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ތަޢުރީފު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާން

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނާފިޘު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އާމިރު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ ނަސީމު

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އަފްރާހް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ރިޟާ

ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ދާއިރާ ރައީސް