ނައިފަރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ވިދާދު އަބްދުﷲ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަބްދުﷲ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް