މީދޫ ދާއިރާ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ

މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ދ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މަރިޔަމް ނިއުމާ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް