މީދޫ ދާއިރާ

އަހްމަދު ނިޔާޒް

ދ.ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޔޫސުފް ނާފިޛު

ދ.ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ދ.މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަތީފް

ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޝުރައިފު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަހްމަދު ޝިފާއު

ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް ނިޡާމް

ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢިބްރާހިމް ފާރިޙު

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ދ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް