މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ

ޙުސައިން ޝަރީފް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ލަޠީފް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް