މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ

އަބްދުުލް ރައްޒާޤް އަބްދުލް ބާޤިރު

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައީސް

ޙުސައިން ޝަރީފް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު