މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިބްރާޙިމް އަޙްމަދު

މައްޗައްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް