Kulhudhuffushi Uthuru Constituency

Ali Hashim

HDH. Kulhudhuffushi Council Member

Sama Ali

HDh. Kulhudhuffushi Council member

Mohamed Fawaz

HDh. Kulhudhuffushi Council member

Abdul Latheef Hassan

HDH. Kulhudhuffushi Council Member