ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ / ސ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔާރ

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް، އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ