ގުރައިދޫ ދާއިރާ

އުޘްމާން ރަޝީދު

ކ. މާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ

ކ. ގުޅި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރަޤީބް އަލީ

ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޙުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް