ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މޫސާ އަޙްމަދު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަހްމަދު އާދަމް

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙަައްމަދު ޖަލީލު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސިނާދު

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިހުސާން

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ފ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ ރައީސް