މުލަކު އަތޮޅު (މ. އަތޮޅު)

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އިކުރާމް ޙަސަން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އިޙްސާން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އިބްރާހީމް ލަޠީފް

މުލަކު ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް

އަޙްމަދު ނިޝާން

މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް ރައީސް