މުލަކު އަތޮޅު (މ. އަތޮޅު)

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ޖަޢުފަރު މޫސާ

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު

މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ސިރާޖް

މ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ނިޝާން

މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ މުލަކު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

ޢަލީ ރިޒާ

ދިއްގަރު ދާއިރާ ރައީސް