މުލަކު އަތޮޅު (މ. އަތޮޅު)

އިކުރާމް ޙަސަން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އިޙްސާން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ލަޠީފް

މުލަކު ދާއިރާގެ ރައީސް