މުރައިދޫ ދާއިރާ

އަބްދުލް ކަރީމް އަލީ

ހ.އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ޖައިލަމް

ހ،އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އައިޝަތު ރައުނާ

ހ.އ ތުރާކުނު ކައުންސިލް ރިސާރވް (އަންހެން)

އަލީ ސިނާން

ހ.އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް