މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ. އަތޮޅު)

ޢަބުދުﷲ ޝަޙީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފާޒިރު

އަޙްމަދު ޞަބްރީ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު ޖަލާލް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް