މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ. އަތޮޅު)

ޢަބުދުﷲ ޝަޙީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފާޒިރު

މުހައްމަދު ޖަލާލް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޞަބްރީ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް