މާވަށް ދާއިރާ

ނާފިޛު ޙުސައިން

ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަސްމާއު އަބޫބަކުރު

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް މެންބަރ