އައްޑޫ ސިޓީ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ / ސ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙުމަދު އަދުހަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް

އަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފައިސަލް އިބްރާހީމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔާރ

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް / ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މޫސާ މުޙައްމަދު

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް، އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ

އަހުމަދު ރަޝީދު

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިޙާދު

ސ.ފޭދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

އިލިޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް