އައްޑޫ ސިޓީ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅޫދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ

އަޙްމަދު ފައިސަލް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް

ސާމިޢު އަންވަރު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ހަސަން ވިސާލް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޙަސަން އާފާޤް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސެއިން ނަސީމް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަންސަރު މޫސާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

މަރިޔަމް ނިއުމާ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް