އައްޑޫ ސިޓީ

އަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފައިސަލް އިބްރާހީމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔާރ

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަލީ ނިޒާރު

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މޫސާ މުޙައްމަދު

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް، އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަހުމަދު ރަޝީދު

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިޙާދު

ސ.ފޭދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

އިލިޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙުމަދު އަދުހަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް