ކޮޅުމަޑުލު ( ތ. އަތޮޅު)

އަހުމަދު މުޖުތަބާ

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢާލިމް ޢަބްދުލް ވައްހާބް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ސާޖިދު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައެްމަދު ޖަލާލު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ނަވާޒް

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ނާސިޙު

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން މުޙައްމަދު

ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޖާވީދު ޙަސަން

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން ޝިނާން

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުލް މުހައިމިން ޢަބްދުއްރަހީމް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ސިޔާޒް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ރިލްވާން އަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ޝާފިއު

ތ. ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ތ.ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ސައްދާމް

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން ޒަރީރު

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ މުސްތަފާ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރަޤީބް އަލީ

ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަންވަރު އިބްރާޙީމް

ތ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ ރައީސް

އިސްމާއިލް ރަޝީދު ޤާސިމް

ތ ވިލިފުށި ދާއިރާ ރައީސް