ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ ރައީސް / ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު