ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ޝާހިދް އާދަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޙަސަން ސަލީމް

ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުސެއިން ނާޝިދު

ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ މުޙައްމަދު

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު