ނޫސް ބަޔާން

ރާއްޖެޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލުން
ސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާކަމާއި ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުމާއި ނުރުހުން އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައިވާ މިވަގުތުގައި އެ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ޚަބަރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅައި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް […]
މޭޑޭގައި ހައްޔަރުކުރި ޢަބްދުﷲ ރަޝީދަށް ފަރުވާނުލިބި ނިޔާވުން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ގޮވާލުން
1 މެއި 2015 ގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކޮށް ނުހައްޤުން ޖަލަށްލައި މުވައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލުން ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކޮށް، މިކަން ހިނގައި […]
ޔަަމަނުގައި ސައުދީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤަތުލު އާންމު ހުއްޓާލުމަށާއި އދ. އިން ސައުދީ ބްލެކް ލިސްޓުކޮށްފައިވާތީ، ސައުދީގެ އަސްކަރީ ކޯލީޝަނުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަށް ގޮވާލަން
ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޤަތުލު އާންމާ ގުޅިގެން ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލީޝަން އދ. އިން ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަސްކަރީ ކޯލީޝަނުން މިހާރުން […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ހައްދުން ނެއްޓި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ޚުދުމުހުތާރު ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ސެންކްޝަން އެޅުމަށް ގޮވާލައި ޔޫރަޕިޔަން ޕާލިމަންޓަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތާމެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ސެންކްޝަން އެޅުމަށް ގޮވާލައި ޤަރާރެއް މިއަދު ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމަންޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި، ބައިނަލްއަޤްވަމީ މުޢާޙަދާތަކުން ދިވެހި […]
ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަންނީ މުއައްޒަފުންނަށް ބިރެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ގޮވާލަން
މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. މިއަދުގެ މުނާސަބާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށާއި، އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކުބާދު ފޮނުވަމެވެ. މި އަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހަށް ޔުނެސްކޯއިން […]
މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ، ޙައްޤަކާއި ނުލައި ގިނަ ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން!
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ، އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގައި ޒުވާނުންނަށް ކާމިޔާބު ކުރިމަގެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ފޮނިހުވަފެން ދެއްކުވުމަށްފަހުއެވެ. ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ތަޢުލީމާއި ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. […]
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކުށްވެރިކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ދޫކުރުމަށް ގޮވާލަން
ހއ. ދިއްދޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރު އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓާ ހަވާލުކުރެވިގެން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ކެޓަގަރީ އޭގެ 125 ހައުސިން ޔުނިޓާއި ކެޓަގަރީ ބީގެ 15 ހައުސިން ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރެވި ޖުމްލަ 440 […]
ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައްދީ މީހުން މެރުން ދުވަހަކުވެސް ނުދާ މިންވަރަށް މި ސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަންގޮސް، މުޖުތަމައުގައި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައްދީ މީހުން ގަތުލުކުރަމުންދިއުން ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ނުދާ މިންވަރަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަންގޮސް، މުޖުތަމައުގައި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން […]
ނަސްލު ނައްތާލުމާއި، ގަތުލުއާންމުތައް ހުއްޓުވުން އދ. ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓަށް ރާއްޖެއިން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެކަން ކުށްވެރި ކުރަން!
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާ (އ.ދ) ގެ 72 ވަނަ ސެޝަންގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި “ގަތުލު އާންމާއި، ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކާއި، ނަސްލު ނައްތާލުމާއި، އަދި އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން” […]
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ނިންމުން ބާޠިލް ކުރުމަށް ގޮވާލަން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ 56 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ޙާލަތު އިންތިހާއަށް ބޮއްސުންލައި މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ އަލިގަދަ […]
1 2 3 4 97