dv

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް މުހައްމަދު ވަޖީހް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސް މާލެ ދަފްތަރު މުހައްމަދު ވަޖީހް އިބްރާހިމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
މާލެއިން: 1. ރަފީޤް – 48 2. ވަޖީހު – 42 ފުވައްމުލަކުން: 1. ރަފީޤް – 59 2. ވަޖީހު – 76 ޖުމްލަވޯޓް: 1. ރަފީޤް – 107 2. ވަޖީހު […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހިވާ 4 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 13 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، […]
އެމްޑީޕީގެ 72 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 19 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރޭ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ދީފިއެވެ. މި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި 30 […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ފާސްކުރައްވައިފި
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ […]
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
މިރޭ 8.45 ގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ، ގ ދުންފިނިހިޔާގައި ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ […]
މެމްބަރެއްގެ ޚިޔާލު: ޒަމާނީ ވިސްނުމަށް ބަދަލުވާން ވެއްޖެ
ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އާދަކާދަ ތަކަކީ އެތަކެއް ޒަމާނަކުން އެކަމަށް އެބަޔަކު ހޭނި ކަށީގައި ހިގާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމަކީ ދަރިދަރިކޮޅަށް ވާރުތަ ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިން މިތިބީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމާއި […]
06 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު 4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 މުހައްމަދު ރަޝީދު ކު)ބޭ) 37 2 މުހައްމަދު ފާރޫޤް (މާފޮޅޭ) 26 3 މުހައްމަދު ރިލްވާން 30 ——————————- ދާއިރާ ހދ4. ކެންޑިޑޭޓުން 1 އަހުމަދު […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 7 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް […]
1 530 531 532 533 534 535 536