dv

ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-012 ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2009 (ހުކުރު) އިންޑިޔާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއިން އިންޑިޔާގެ ޢާއްމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް އެމްޑީޕީއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ވަފުދެއް ތިމަރަފުއްޓަށް ގޮސްފި
9 ޖުލައި 2009 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގައި ތ ތިމަރަފުށީގައި ޖުލައި 2009 ދުވަހު އޮންނަ ވޯޓުލުމުގައި، ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން އެ ދާއިރާއިން ކުރި ހޯއްދަވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު […]
ހއ. ދިއްދޫއަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑްރަގުގެ ވަބާ ނެތް ރަށެއް ކަމުގައި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖުލައި 2009 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހއ. އަތޮޅަށް ޑްރަގުގެ ވަބާ ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް ހއ. ދިއްދޫ އަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑްރަގުގެ ވަބާ ނެތް ރަށެއް ކަމުގައި އެ ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް […]
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް އެމް އެން ސީ ގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި
8 ޖުލައި 2009 ވޭތުވެދިޔަ ތިރީސް އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދެވުމަށް މޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ […]
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ޖެއްސުމަކީ ރާވައިގެން ހިންގާފައި އޮތް ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި މި ޖަރީމާ ހިންގި ފަރާތާއި މެދު ޝަރީއަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތ. ދާއިރާގެ ރައީސް ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖުލައި 2009 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ޖެއްސުމަކީ މިދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހި ޒުވާނުން ހަލާކު ކުރުމަށް މީހަކު ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި މި ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ […]
30 ޖޫން 2009 ގެ ނިޔަލަށް އެމްޑީޕީގައި ބާވީސް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެއްޖެ
7 ޖުލައި 2009 މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އޮންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގައި 22458 މީހުން ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައިޝަތު […]
މުސްތަފާގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާޠިލްކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޒާރު ދެމުންދާ ދިއުން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި
7 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާތިލް ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ މަރާލާނޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޒާރު […]
“ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު އެމްޑީޕީ” ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
“ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު އެމްޑީޕީ” ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ގައި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރުވި މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-010 ތާރީޚް: 30 ޖޫން 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ […]
ތިމަރަފުށީގައި ކުރި ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖުގައި މުސްތަފާގެ ވެސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް އަތެއް ނުވާ ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖެނުއަރީ 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވައި ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ޣައްސާން މައުމޫން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ތިމަރަފުއްޓަށްކުރި ކެންޕެއިން ދަތުރާއި ދެކޮޅަށް އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ […]
1 528 529 530 531 532 533 534 536