ތައުޒިޔާ

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަދި ހުޅޫމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޢަލީ ނިޔާޒުގެ ބޭބޭފުޅު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ލޮބުވެތި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ހުލުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޢަލީ ނިޔާޒުގެ ލޮބުވެތި ބޭބޭފުޅު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރުވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން […]
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ބައިވެރިވަމެވެ. އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށާއި މުޅި ދިވެހި […]
ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބައިވެރިވުން
މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ […]
ކުރީގެ ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢީސާ ޚަލީލު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ. ބައިވެރިވުން
ކުރީގެ ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢީސާ ޚަލީލު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ބައިވެރިވަމެވެ. ޢީސާ ޚަލީލު ނިޔާވެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރު މޫދުގައި ޑިންގީއެއްގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު އަނބުރާ […]
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް
ލ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުކަމުގައި ހުންނެވި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މެމްބަރ، ލ.މާވަށު އަކިރިއާގެ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރަޙްމާން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން:
އެމް.ޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ޝިފާހް (ބޮޑީ އައްޔަ) އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި އެމަރުޙޫމުގެ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ. މި […]
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަދި މި ހިތާމަވެރި […]
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ ލޮބުވެތި މާމާފުޅު ޢާއިޝަތު އާދަމް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ޢާއިޝަތު […]
އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން
އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ހ.ނޫރާނީފެހި، މ.މާޑު) އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ދުވަހު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ […]
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިވުން
ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަވުމަކީ ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް […]
1 2