ތަހުނިޔާ

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ކިޔުން
26 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް 16 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ މި ޕާރޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ އަދި […]
ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގައި މެމްބަރުންގެ %83 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
31 މެއި 2018 މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގައި، ޕާޓީ ދަފްތަރުގައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން %83 މެމްބަރުން ވޯޓްލައްވާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފަހަގަކޮށް، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް […]
ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މަތިވެރި ދަރުމަ […]
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ
ިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ މުނާސަބާގައި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެދެނީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަދި އ.ދ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއާރ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ގްލޯބަލް ލީޑަޝިޕް އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. […]
އައު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތައް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގުޅިގެން މަރުޙަބާ ކިއުން
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އައު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަކަށް ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚީ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެންމެހައި ދިވެހިންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން […]
ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަން
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮދުއާ އާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އަރިސްކުރަމެެވެ. މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ މަސްވަރެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު، […]
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގަތް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ މި މަތިވެރި ދުވަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަޙްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕ) އިން އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިން […]
1 2 3 4 5