mdp_banner

Monday, June 19, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, January 29, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ، އަދި ވ.ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, January 28, 2017

LCE2017 ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ހ.ދ މަކުނުދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, January 26, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 24, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, January 10, 2017

ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު 2017

ޗެއަރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބްގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 10 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. އިއުލާން ޝަކުވާ ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, November 17, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, November 9, 2016

4 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ނޮވެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމެރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, October 25, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބްގެ ޕްރައިމެރީ 2017

2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބްގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 4 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހައް މިހާރުވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 25 އޮކްޓޯބަރ 2016

[ވިދާޅުވޭ...]