އިއުލާނު

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ކޮންގްރެސްގައި ސްޓޯލް ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ
މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހުގައި މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ކޮންގްރެސް އަކީ 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑެލިގޭޓުންގެ އިތުރުން، 200 […]
ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
އާދަޔާޚިލާފް ކޮންގްރެސް 2018 އެޖެންޑާ
އާދަޔާޚިލާފް ކޮންގްރެސް 2018 އެޖެންޑާ ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން
މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤާވާޢިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް 7 – 14 ޖޫން 2018 އަށް ވަނީ އިޞްލާހު […]
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ގޮފިތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
މިމަހުގެ 29 އަދި 30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާާ ގޮފިތަކަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ހ) 2017 ގައި ބޭއްވުނު ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު […]
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް
ވޮލަންޓިއަރ ކުރެއްވުމަށް ފޯރމް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު 29 – 30 އަށް މިޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކޮންގްރެސް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ވޮލަންޓިއަރުން (ދަރުމަވެރިން) ގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން […]
ކޮންގްރެސް ( އާދަޔާ ޚިލާފް ) ނޯޓިސް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 163 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި މި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާއާއި 28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންގްރެސް (އާދަޔާ ޚިލާފް) 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން […]
ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބައިވެރިވުން
މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ […]
1 2 3 4 17