mdp_banner

Monday, June 19, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބް އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, June 13, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން ( އިދާރީ) އިންތިޙާބް 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕއުޓީ ޗެއާރޕާސަން (އިދާރީ) އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 11, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, June 10, 2017

ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު 15-17 އަށް މިޕާޓީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް 1 ޖޫން2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އަލަށް ގޮފި ހެއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު 16 ޖުލައި 2017 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. މި މުއްދަތުގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 16, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, March 21, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބްގެ ނަތީޖާ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, March 18, 2017

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 8, 2017

މާލޭ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް އިންތިޚާބު 2017

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ފޯރމް

[ވިދާޅުވޭ...]

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

މާލޭ ސިޓީ ހެންވެއިރު އުތުރު ދާއިރާ ގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]