އިއުލާނު: MDP/2022/054 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި އަސާސީ ޤަވާއިދު އިސްލާހު ކުރިއިރު ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީތައް ހޮވާގޮތްވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށްހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ދާއިރާގެނާއިބު ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ، އަންހެނުންގެ ސެކްރެޓަރީ އަދި […]
ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބުންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހޮވިފައިވާ ނައިބުންގެ ދައުރު ފެށުން
މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕރަސަންގެ ނައިބު (އިދާރީ)، އާއި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ މުއްދަތު މިއަދު، 24 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، 25 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން […]
އިއުލާނު: MDP/2022/053 އަސާސީ ޤަވާއިދު 2022
އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ކޮންގްރެސްގައި އިސްލާޙުކޮށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދު ޝާއިއު ކުރީމެވެ. މިއަސާސީ ޤަވާއިދަކީ މިއަދުން […]
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލަ މިޕާޓީން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި، މިޕާޓީން އިންތިހާއަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެއަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިއަމަލަކީ އިސްލާމް ދީނަށް […]
އިއުލާން: MDP/2022/029 އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް 2022
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް 2022 އޮގަސްޓް 19 އިން 21 އަށް ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާގޮތުން […]
މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ. ރައީސް […]
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވެއްކަމުގައި ސިފަކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޣައިރު ދީންތައް ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކަމަށް ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ވާސިތާއިން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ވާގިވެރިވަމުންދާ […]
އިއުލާނު: MDP/2021/38 އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ރަޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. 1. ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި، މެންބަރޝިޕް އާއި ކެންޕޭން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް […]
އިއުލާން: MDP/2021/35 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 – ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ. ދިޔަމިގިލި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު އިޢުލާން ކުރުން
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9.00 ން ހަވީރު 5.00 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް އަދި ރަސްމާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ މަރުކަޒުތައް […]
އިއުލާން: MDP/2021/32 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި 93,612 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47,100 (%50.31) މެންބަރުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 […]
1 2 3