މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ. ރައީސް […]
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވެއްކަމުގައި ސިފަކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޣައިރު ދީންތައް ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކަމަށް ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ވާސިތާއިން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ވާގިވެރިވަމުންދާ […]
އިއުލާނު: MDP/2021/38 އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ރަޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. 1. ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި، މެންބަރޝިޕް އާއި ކެންޕޭން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް […]
އިއުލާން: MDP/2021/35 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 – ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ، ތ. ދިޔަމިގިލި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު އިޢުލާން ކުރުން
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9.00 ން ހަވީރު 5.00 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ފައިނު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، ކިނޮޅަސް އަދި ރަސްމާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ މަރުކަޒުތައް […]
އިއުލާން: MDP/2021/32 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި 93,612 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47,100 (%50.31) މެންބަރުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 […]
އިއުލާން: MDP/2021/30 ވޯޓުލުމަށް އިތުރުގަޑި ހަމަޖެއްސުން
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، މިއަދު، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، ހެނދުނު 9.30 […]
އިއުލާން: MDP/2021/0029 ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން 18:00 ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، މިއަދު، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ދިމާވި އެކިއެކި ސަބަބާ ހުރެ، ވޯޓު ނެގުން، މެންދުރު 12:00 […]
އިއުލާން: MDP/2021/0028 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކީ، (ހ) ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާ، ތިރީގައިވާ ގޫގްލް ލިންކް ގައިވާ ފޯމުން ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVawCxxTTU2PQeABocLivp2nlxZsyqK2PmLWZA9is0KMcOrQ/viewform (ށ) އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެހެނިހެން […]
އިއުލާނު: MDP/2021/0027 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުމަށް އިޞްލާޙެއް
މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުން، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވިއަސް، ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ވޯޓު ނުލާނެ ވާހަކަ […]
އިއުލާނު: MDP/2021/0026 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާ ބެހޭ
މިޕާޓިގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް އާއި ކުރެވުނު މުއާމަލާތުގެ އަލީގައި […]
1 2