ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަދު ބޭކަލުން، ބައެއް ގައިދީންނާމެދު ރަހުމް ކުޑަކޮށް އަމަލު ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ޕާޓީއަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ވީމާ، އެފަދަ ބޭކަލުންގެ ސަބަބުން މުޅި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށާއި ސަރުކާރަށް އިލްޒާމް […]
އެމްޑީޕީގެ 6 ދާއިރާއެއްގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީސްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން 6 އިންތިހާބީ ދާއިރާއާއެކު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް މާލޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 18 ރަށެއްގައި […]
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.45 ގައި އޮންނާނެ
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.45 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ 8 ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވާ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީން […]
ޕްރައިމަރީސްގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
މެދު ހެންވޭރު H2 ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) – 74 އައިޝަތު ހުސައިން މަނިކު – 07 ———————————- މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު MA2 މުހައްމަދު ރަޝީދު – (ކުނބޭ) – 46 […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑިއަކީ ރޭގަނޑު 9.00 އެވެ. މި ޖަލްސާގައި […]
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސް 11 ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:30ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސް 11 ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:30ގައި ފެށިގެން އޮމާންކަމާއި އެކު މާލެއާއި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރައިމަރީސް ބާއްވާ 11 ދާއިރާއަކީ 1. ކ2 (މާލެ އަތޮޅު […]
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސް 11 ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުން ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސްގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެއެވެ. މިޖެނުއަރީ 30 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 30 ޖެނުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑިއަކީ […]
” އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދައިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުންވޭ” – މަތިއުތުރު ޕްރިވިންސްގެ ކެންޑިޑޭޓުން
ރޭ 8:30 އިން 8:45 ށް ‘ދިޓީވީ’ ން ގެނެސްދިން މިޕްރޮގުރާމްގައި ހއ. ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ވޯޓު ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ […]
ދެ ކެންޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން 2 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. […]
1 802 803 804 805 806 807