ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ފާސްކުރައްވައިފި
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ […]
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
މިރޭ 8.45 ގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ، ގ ދުންފިނިހިޔާގައި ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ […]
07 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(4ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_07_jalsa.mp3] [audio:2009_02_07_jalsa2.mp3]
30 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ(3ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_01_30_jalsa.mp3] [audio:2009_01_30_jalsa2.mp3]
އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް މަރުހަބާ، އެކަމަކު ޑޮލަރު ފިލައިފި
މި ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީއަށް ވަނުމުގެ ފޯމުވެސް ނުފުރެނިސް އަޅުގަނޑު އުޅެންފެށީމެވެ. އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ ތިހާބޮޑު ރަށެއްވެސްނޫނެވެ. ކަތީބަކީ އަބަދުވެސް އަޅުގަޑުމެން އަލަށް ކަމެއް ކުރިޔަނުދޭން ފާޑުފާޑުގެ އުނދަގޫ ޖައްސާ މީހެކެވެ. […]
މެމްބަރެއްގެ ޚިޔާލު: ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމުގެ ބިނާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގެނެވުނު ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް މިވީހާތަނަށް ދެކިފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި މިބަދަލު އައުމުން އެކަމުގެ އިހްސާސް ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމުގައި ވިޔަސް ކަމާއިމެދު ވިސްނުން ހިންގާލައިފިނަމަ ކަމުގެ ބޮޑުކަން ގަބޫލު […]
މެމްބަރެއްގެ ޚިޔާލު: ޒަމާނީ ވިސްނުމަށް ބަދަލުވާން ވެއްޖެ
ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އާދަކާދަ ތަކަކީ އެތަކެއް ޒަމާނަކުން އެކަމަށް އެބަޔަކު ހޭނި ކަށީގައި ހިގާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމަކީ ދަރިދަރިކޮޅަށް ވާރުތަ ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިން މިތިބީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމާއި […]
މެމްބަރެއްގެ ޚިޔާލު: ޒަމާނީ ވިސްނުމަށް ބަދަލުވާން ވެއްޖެ
ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އާދަކާދަ ތަކަކީ އެތަކެއް ޒަމާނަކުން އެކަމަށް އެބަޔަކު ހޭނި ކަށީގައި ހިގާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމަކީ ދަރިދަރިކޮޅަށް ވާރުތަ ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިން މިތިބީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމާއި […]
06 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު 4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 މުހައްމަދު ރަޝީދު ކު)ބޭ) 37 2 މުހައްމަދު ފާރޫޤް (މާފޮޅޭ) 26 3 މުހައްމަދު ރިލްވާން 30 ——————————- ދާއިރާ ހދ4. ކެންޑިޑޭޓުން 1 އަހުމަދު […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 7 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް […]
1 801 802 803 804 805 806 807