ސަރުކާރުގެ އެހީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.
މިޕާޓީގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާންނުޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން 65 އަހަރުން މަތީ ފިރިހެން/ އަންހެން އެންމެންނަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ހިލޭ ބޭސްކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީއަށް އެދުމުން އެކިފަރާތްތަކުގެ […]
13 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި އާންމު ޖަލްސާ( 5 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ)
[audio:2009_02_13_jalsa.mp3] [audio:2009_02_13_jalsa2.mp3]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 13 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، […]
މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި … އއ އުކުޅަހުން
މި ހަފުތާތެރޭގައި އއ. އުކުޅަހަށް އަޅުގަނޑަށް ދެވުނެވެ. އެރަށް ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ރީނދޫ ކުލައިން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ. މަންޒަރު ވަރަށް ރީއްޗެވެ. އުފާވެރިއެވެ. ރަށުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދާއި މައްސައްކަތުން […]
ޕާޓީ ޓިކެޓްގައި ވޯޓް ލިބިގެން ގޮނޑީގައި އިށީދެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޕާޓީގެ ޤަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް، ތާއިދު ކުރައްވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީ -/5 ރ އަށް އަގު ޖެހުމުން ބައެއް މެންބަރުން އެކަމާ ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ، ޚަބަރުސިޓީ ޗާޕްކުރުމަށް ދާ ޚަރަދުވެސް މި އަގަށް ވިއްކައިގެންވެސް […]
ޕާޓީން ހަމަ އެކަނި މަޖުބޫރު ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީ ހިންގުމެވެ.
އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އިންނައިރު ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަޤާމާއި ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަޑައިގަނެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމެކެވެ. 3 ބާރު ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. ޕާޓީތެރޭގައި ބޭއްވުނު […]
ހީލަތްތެރި މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކަށް ތަންނުދިނުން
މި ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 2 ވަނަ މަރުހަލާ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވާދަ ކުރައްވާނީ […]
ޗެއަރޕާރސަންގެ ޕޭޖް
މި ހަފްތާގައި އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް މިދެކެވެމުންދަނީ ޕާޓީ ޓިކެޓްގެ ވާހަކައެވެ. މެމްބަރުންތިބީ ޕާޓީ ޓިކެޓްދެނީ ކާކަށްތޯ ބަލާ ކެންޕެއިން ކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ފައި ހިރުވަ ހިރުވައެވެ. ޕާޓީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި ޕާޓީ މެމްބަރުން ދޮންއަރައަރައެވެ. […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އަދަދަށް މަރުހަބާ:
އެމްޑީޕީ އަކީ ވެރިކަން ހިންގާ އިންތިހާދެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއަކަށް ވީ ހިނދު އަދި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އަކީ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން، މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަކުން ވަރަށް މަތީ އަގްލަބިއްޔަތަކުން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް […]
އެމްޑީޕީގެ 72 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 19 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރޭ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ދީފިއެވެ. މި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި 30 […]
1 800 801 802 803 804 805 806 807